Hoppa till innehåll

Kompostering av hushållsavfall

Fastighetsinnehavare som, på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt själv kan omhänderta i stort sett allt sitt hushållsavfall på den egna fastigheten kan erhålla hämtning av resterande avfall antingen en gång varje kvartal eller en gång varje halvår, under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Hushållet får vid hämtning en gång per kvartal bestå av högst fyra personer samt vid hämtning en
gång varje halvår av högst två personer. Hämtning sker i den ordning renhållaren bestämmer.

Se renhållningsordningenöppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:
Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se