Hoppa till innehåll

Slam och latrin

Latrin

Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka. För fritidsbebyggelse sker ordinarie hämtning  under perioden 1 maj till 30 september en gång varannan vecka, i den ordning som renhållaren bestämmer.
Övrig del av året sker hämtning efter beställning. Önskas fler latrinbehållare kan anmälan göras till renhållaren.

Slam

Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara
övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Hämtning av slam från slamavskiljare med anslutet WC skall ske minst en gång per år för att upprätthålla en god funktion.
Slamavskiljare med enbart bad-, disk- och tvättvattenavlopp anslutet, s k BDT-avlopp, töms vartannat år.

För utförligare regler se Renhållningsordningen 15§-18§öppnas i nytt fönster
För avgifter se Avgifter och regler, abonnemang

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:
Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se