Hoppa till innehåll

Buller

För att skapa en bra boendemiljö krävs ofta bullerreducerande åtgärder på t ex fläktar och hissar inom fastigheten, men också anpassningar till verksamheter som pågår utomhus och ligger inom höravstånd från bostadsbebyggelse.

Våra fastigheter är inte anpassade för dagens kraftfulla högtalare och ljudisoleringen i husen är ofta dålig. Det är lyhört -  tar vi inte hänsyn så stör vi våra grannar.

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att problem med buller från grannar i första hand ska lösas av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Bostadsrätter


Den som äger en bostadsrätt är enligt lag (7 kap. 9 § i bostadsrättslagen) skyldig att "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset", d v s man måste sköta sig. Man måste också rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Om det kommer in klagomål på störningar ska bostadsrättsföreningen undersöka om de är befogade. Om klagomålen stämmer uppmanas bostadsrättshavaren att omedelbart sluta med störningen.

Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan, enligt bostadsrättslagen (7 kap. 18 §) bli uppsagd och tvingad att flytta.

Hyresrätter


Den som bor i hyresrätt måste också följa lagen. Hyresgästerna ska (enligt 12 kap. 25 § om hyra i jordabalken) se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen eller andra störningar.

Om det kommer in klagomål på en hyresgäst är det hyresvärden som ska undersöka om de är befogade. Om så är fallet ska hyresgästen uppmanas att genast upphöra med störningarna.

Den som trots detta fortsätter att störa sina grannar kan bli uppsagd av hyresvärden och tvingad att flytta (12 kap. 42 § jordabalken).

Riktvärden för buller inom fastigheten


Buller i bostäder regleras i miljöbalken. I balken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.

Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd (SOSFS 2005:6).

Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller ihållande störningar, t ex en fläkt. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande.

Det lägre riktvärdet för maximalt buller är 35 dBA och avser ofta återkommande bullerstörningar, t ex en hiss. Det högre riktvärdet är 45 dBA och avser bullerstörningar som förekommer några få gånger under en natt.

Socialstyrelsens Allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där Miljöförvaltningen bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning (tersbandsmätning) utföras.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt: Kajsa Wegberg

Telefon: 0521-72 12 66

E-post: kajsa.wegberg@vanersborg.se