Hoppa till innehåll

Anmälningspliktiga åtgärder

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov men där du istället ska göra en anmälan. En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Åtgärderna får inte påbörjas innan du fått ett startbesked av byggnadsnämnden och åtgärden får inte tas i bruk innan du fått ett slutbesked. Tekniskt samråd kan behövas innan startbesked kan ges.
Nedan kan du läsa om några av de vanligaste anmälningspliktiga åtgärderna. Vissa av åtgärderna gäller bara för en- eller tvåbostadshus.

Anmälan om:

Komplementbyggnad - Attefallshus

Komplementbyggnad på 25 kvadratmeter

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Byggnaderna får användas exempelvis till permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad).

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om komplementbyggander så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Tänk på att:
- Byggnaderna måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
- Byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter.
- Anmälan och startbesked krävs innan byggstart

Handlingar som ska lämnas vid anmälan om byggnation av komplementbyggnad:
 -Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Teknisk beskrivning (blankett)
- Situationsplan (baserad på kartutdrag)
- Planritning (se exempelritningar)
- Sektionsritning (se exempelritningar)
- Fasadritningar (se exempelritningar)
- Grannmedgivande (närmare gräns än 4,5 meter, blankett)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (vid komplementbostadshus)

Exempelritningar:
Nybyggnad (öppnas i nytt fönster) (, 1 MB)

Avstånd till tomtgräns

Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata/väg, park/natur/grönområde. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gräns mot granne om han/hon/de godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från grannen när du gör din anmälan. Om det är flera ägare till grannfastigheten måste alla ägarna skriva på.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov:

 • Om befintliga byggnader  är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden
 • Kontakta byggnadsförvaltningen för att få hjälp att kontrollera om någon av ovanstående punkter är aktuella för din fastighet.

Tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus   (15 kvm)

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. (Du kan i vissa fall välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan.) När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om tillbyggnad på max 15 kvadratmeter så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Tänk på att:
- Byggnaderna måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
- Byggnaderna får ha en nockhöjd på maximalt 4 meter.
- Anmälan och startbesked krävs innan byggstart

Handlingar som ska lämnas in vid tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus:
 -Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Teknisk beskrivning (blankett)
- Situationsplan (baserad på kartutdrag)
- Planritning (se exempelritningar)
- Sektionsritning (se exempelritningar)
- Fasadritningar (se exempelritningar)
- Grannmedgivande (närmare gräns än 4,5 meter, blankett)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (vid vissa fall)

Exempelritningar:
Tillbyggnad (öppnas i nytt fönster) (, 1.1 MB)

Avstånd till tomtgräns

Komplementbyggnaden/komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata/väg, park/natur/grönområde. Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gräns mot granne om han/hon/de godkänner placeringen. Du ska i så fall skicka med ett skriftligt godkännande från grannen när du gör din anmälan. Om det är flera ägare till grannfastigheten måste alla ägarna skriva på.

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov:

 • Om befintliga byggnader  är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden
 • Kontakta byggnadsförvaltningen för att få hjälp att kontrollera om någon av ovanstående punkter är aktuella för din fastighet.

Takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. (Har du idag en takkupa så får du bygga ytterligare en.) Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från gavel till gavel. Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga.

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om takkupor så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Tänk på att:
- Ofta berörs bärande konstruktion, då krävs anmälan.
- Om ingrepp måste ske i den bärande konstruktionen blir åtgärden bygglovspliktig.
- Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Handlingar som ska lämnas vid tillbyggnad av takkupor:
 -Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Teknisk beskrivning (blankett)
- Planritning (se exempelritningar)
- Sektionsritning (se exempelritningar)
- Fasadritningar (se exempelritningar)
- Förslag till kontrollplan

Exempelritningar:
Tillbyggnad (öppnas i nytt fönster) (, 1.1 MB)

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovsbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov:

 • Om befintliga byggnader  är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden
 • Kontakta byggnadsförvaltningen för att få hjälp att kontrollera om någon av ovanstående punkter är aktuella för din fastighet.

Eldstad

Om du planerar att installera eller ändra en eldstad eller en rökkanal ska du göra en anmälan till byggnads-förvaltningen. Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna eller liknande.

Åtgärder som ska anmälas

 • Installation av en ny eldstad.
 • Vid byte av bränsleslag (el- och oljepanna till olja- och vedpanna, oljeeldning till pelletseldning mm).
 • Vid byte eller ändring av skorsten, t.ex. vid installation av braskassett eller ny rökkanal.
 • Annan väsentlig ändring som t.ex. byta braskamin till kakelugn.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal:
 -Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Planritning som visar elstades placering (se exempelritningar)
- Fasadritningar som visar rökkanalens placering från 2 håll (se exempelritningar)
-  Teknisk broschyr/produktblad som beskriver vilken eldstad du ska installera
- Förslag på kontrollplan, Av en kontrollplan ska det framgå vad som ska kontrolleras under din installation, mot vad det ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollerna

Ta kontakt med skorstensfejare

För säkerhetens och miljöns skull är det viktigt att installationen görs rätt. Rådgör gärna med en skorstensfejartekniker redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din eldstad.

Anmälningsprocessen för eldstäder

Anmälan
När din anmälan kommit in till byggnadsförvaltningen behandlas den och du får sedan ett startbesked. Du får inte påbörja installationen innan du fått startbesked.

Installation
Det är viktigt att du följer de instruktioner som finns från tillverkaren. Tänk på att det är du som låter installera eller ändra en eldstad som har ansvar för att bestämmelser och kontroller sker på rätt sätt.

Provtryckning och besiktning
Skorstensfejarmästare/tekniker ska provtrycka och besiktiga rökkanalen när installationen är färdig. Skorstensfejarmästaren/tekniker upprättar ett besiktningsprotokoll som skickas in till byggnadsförvaltningen tillsammans med ifylld och undertecknad kontrollplan.

Slutbesked
När kommunen tagit emot det godkända besiktningsprotokollet och den signerade kontrollplanen ges ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked får du börja elda.

Åtgärder som inte behöver anmälas

 • Vid byte till likvärdig eldstad med likvärdig effekt, t.ex. från en braskamin till en ny braskamin, från en vedpanna till en ny vedpanna.
 • Underhållsåtgärder.
 • Glidgjutning eller insättning av insatsrör i befintlig rökkanal.

Ventilation

Vi behöver en fungerande ventilation i våra bostäder om vi ska må bra. Dålig luft anses vara en bidragande orsak till bland annat allergier.

För att uppnå ett bra inomhusklimat i byggnader måste fastighetsägaren se till att utföra funktionskontroll av byggnadens ventilationssystem. Denna kontroll ska normalt utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller när man bygger om ett redan befintligt ventilationssystem. Alla byggnader utom småhus ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar. Det är byggnadsförvaltningens uppgift att se till att fastighetsägarna sköter dessa funktionskontroller.

Otillräcklig ventilation kan visa sig som
- Kondens på fönsters insida vintertid
- Känslan av instängd ”tung” luft
- Dålig uppfångning av stekos i köket
- Långvarigt kvarstående kondens på badrumsspeglar efter bad och dusch

 Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av ventilation:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Tekniskt beskrivning
- Planritning
- Sektionsritning (i vissa fall)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Hiss

Om du ska göra en installation eller en ändring av en hiss
behöver du göra en anmälan. Alla hissar ska besiktigas inom ett bestämt
tidsintervall.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om installation eller väsentlig ändring av hiss:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Tekniskt beskrivning
- Planritning
- Sektionsritning
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Brandskydd

Om du gör en ändring i som påverkas byggnadens brandskydd ska
en anmälan göras till byggnadsnämnden. Brandskyddet i en byggnad består av flera olika skyddssystem för att förhindra brand och begränsa konsekvenserna av en brand. Brandskyddet ser olika ut för olika typer av byggnader och beroende av vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden.

Ändringar i larmsystemet och släcksystemet, förändringar av utrymningsvägar och framkomlighet, åtgärder som
ändrar brandsektioner, håltagning i brandceller är några exempel på ändringar som kräver anmälan.

Innan arbetet påbörjas ska byggnadsnämnden lämna startbesked. Innan byggnadens tas i bruk ska byggnadsnämnden lämna slutbesked.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om att brandskyddet i en byggnad påverkas väsentligt:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Brandskyddsdokumentation
- Planritning
- Sektionsritning (i vissa fall)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Konstruktion

Ändrar du en byggnads konstruktion så att bärande delar berörs ska du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Arbetet med att ändra en byggnads bärande delar får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Beroende av arbetet omfattning och byggherrens erfarenhet kan en kontrollansvarig behöva utses. Det kan då även finnas behov av att ha ett tekniskt samråd innan arbetet påbörjas. När arbetet är slutfört ska byggnadsnämnden lämna slutbesked.

Ändring av konstruktionen av en byggnad kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t ex bostad) till ett nytt ändamål (t ex kontor) då krävs bygglov för åtgärden.

En ändring av en byggnad ska alltid utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag, byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om att konstruktionen i en byggnads bärande delar berörs:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd(blankett)
- Tekniskt beskrivning
- Planritning
- Sektionsritning (i vissa fall)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Planlösning

En omfattande ändring av en byggnads planlösning ska anmälas
till byggnadsnämnden. Att ändra i planlösningen innebär att en byggnad ändras invändigt. En invändig ändring kan också medföra att man ändrar byggnadens yttre utseende och byggnadens användning från ett ändamål (t ex bostad) till ett nytt ändamål (t ex kontor) då krävs bygglov för åtgärden. Arbetet med att göra en omfattande ändring av byggnadens planlösning får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Innan den nya planlösningen tas i bruk ska byggnadsnämnden lämna slutbesked.

Tänk på att det kan finnas invändiga detaljer, lister, fast inredning, takrosetter, stuckaturer m.m. som har ett kulturhistoriskt värde och därför inte får förvanskas.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om att planlösningen i en byggnad påverkas avsevärt:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Tekniskt beskrivning
- Planritning (befintlig planlösning)
- Planritning (ny planlösning)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Innan du bygger ytterligare en bostad i din befintliga bostad ska du göra en anmälan till byggnadsnämnden. Arbetena får inte påbörjas
innan byggnadsnämnden har lämnat stratbesked. Den nya bostaden får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har lämnat slutbesked.

Om du i samband med inredande av ytterligare en bostad behöver göra en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende krävs bygglovför denna åtgärd. Det kan till exempel vara att ta upp nya fönster eller en dörr.

Ifall du vill inreda ytterligare en bostad i ett bostadshus som befinner sig i ett värdefullt kulturhistoriskt eller viktigt miljömässigt område, måste byggnadsnämnden fatta ett särskilt beslut om detta innan någon ändring påbörjas.

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om att inreda ytterligare en bostad så följ länken till höger till Boverkets PBL-Kunskapsbank - bygglovsbefriade åtgärder

Tänk på att:
- Fasadförändringar kräver bygglov
- Anmälan och startbesked krävs innan byggstart

Handlingar som ska lämnas:
 -Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Teknisk beskrivning (blankett)
- Planritning (se exempelritningar)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (vid vissa fall)

Bygglov krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov:

 • Om befintliga byggnader  är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden
 • Kontakta byggnadsförvaltningen för att få hjälp att kontrollera om någon av ovanstående punkter är aktuella för din fastighet.

Rivning utanför område med detaljplan

Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanerat område krävs en anmälan. Dock inte för komplementbyggnader och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om rivning:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Orienteringskarta
- Materialinventering (blankett)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

VA i en byggnad eller inom en tomt

En anmälan krävs vid en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Genom anmälan kan vi som myndighet följa upp att de tekniska kraven på byggnader och tomter följs

Ansluta till kommunalt VA 

Kommunen bygger kontinuerligt ut VA-nätet. Om du ska ansluta din fastighet till de komunala VA-nätet behöver du göra en anmälan till byggnadsförvaltningen samt Kretslopp och Vatten. Till din anmälan behöver du en karta som du ska använda för att redovisa ledningsdragningen på din tomt från anslutningspunkten fram till ditt hus. Underlag till kartan för anmälan kan du få av Kretslopp och Vatten.

Om du och dina grannar ska ansluta en gemensamhetsanläggning till det kommunala nätet räcker det med en anmälan för alla fastigheter. Av kartan ska det framgå hur ledningarna dras från anslutningspunkten till varje fastighet/byggnad som ingår i anläggningen.

Arbetena med anslutningen till den nya ledningen får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat startbesked. Den nya ledningen får inte heller tas i bruk innan byggnadsnämnden har lämnat slutbesked. 

Fördjupad information:
Om du vill skaffa dig djupare information om vatten och avlopp kan du läsa mer om detta på Kretslopp och Vattens hemsida.öppnas i nytt fönster

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan om väsentlig ändring av en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt:
- Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (blankett)
- Planritning (vid ändring inom byggnad)
- Karta (vid ändring inom tomt)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (vid vissa fall)

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Södergatan 16 A, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovs telefon- och besökstider