Hoppa till innehåll

Bygglov, rivningslov och marklov

Det finns lagar och regler som styr var, hur och vad vi får bygga. Dessa lagar är till för att vi ska skapa ett så bra och hållbart samhälle som möjligt, med en attraktiv stad och en levande landsbygd.

Idag regleras vårt byggande utifrån plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt miljöbalken.

För att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls finns Boverkets byggregler i dagligt tal BBR.  

Ansökan om:

Bygglov

Bygglov behövs om du vill bygga nytt, till eller ändra en byggnad. Önskar du ändra användningen av en byggnad från t ex butik till bostad behöver du bygglov. Det krävs även ofta bygglov för att ändra byggnadens yttre utseende, t. ex om du vill byta tak eller måla om. Vill du sätta upp ett plank eller en mur på din fastighet behöver du först bygglov.

Det finns även ett antal anläggningar som t ex idrottsplatser, större parkeringsplatser, transformatorstationer och master som behöver bygglov. Det gäller även skyltar och ljusanordningar i staden. 

Söka bygglov

Om du ska bygga nytt eller bygga till ditt en- eller tvåbostadshus kan du få hjälp med din ansökan via bygglovsguiden. Bygglovsguiden tar dig igenom hela bygglovsprocessen steg för steg. I bygglovsguiden finns även en handbok där du kan läsa mer om bygglov.  
Bygglovsguiden (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även söka bygglov med hjälp av våra blanketter (öppnas i nytt fönster).öppnas i nytt fönster

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov:

 -Ansökningsblankett (blankett)
- Situationsplan (baserad på nybyggnadskarta eller lokaliseringskarta)
- Planritning (se exempelritningar)
- Sektionsritning (se exempelritningar)
- Fasadritningar (se exempelritningar)
- Markplaneringsritning (se exempelritningar)
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärenden) 

Rivningslov

Rivningslov behövs om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom detaljplanelagt område. Om du har tänkt riva en byggnad för att bygga en ny byggnad behöver man inget separat rivningslov. Det tas istället med i bygglovsansökningen för den nya byggnaden.

Tänk på att:
- Rivningslov krävs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.
- Om du vill riva en byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanerat område krävs en anmälan. Dock inte för komplementbyggnader och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Söka rivningslov

Om du ska riva hela eller delar av ett en- eller tvåbostadshus kan du få hjälp med din ansökan via bygglovsguiden. I bygglovsguiden finns även handbok där du kan läsa mer om rivningslov.  
Bygglovsguiden (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även söka rivningslov med hjälp av våra blanketter (öppnas i nytt fönster).öppnas i nytt fönster

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om rivningslov:
- Ansökningsblankett (blankett)
- Orienteringskarta
- Materialinventering (blankett)
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig (ej vid enklare ärende)

Marklov

Marklov behövs om du vill ändra markens höjdläge. Vanligtvis ligger gränsen för lovpliktiga höjdförändringar vid plus/minus 0,5 meter. Om du har tänkt bygga en ny byggnad på marken behövs inget separat marklov. Utan det tas istället med i bygglovsansökningen för den nya byggnaden.

Om du tänker plantera skog eller fälla träd inom detaljplanerat område behöver du också söka marklov. 

Söka marklov

Marklov söker du med hjälp av våra blanketter (öppnas i nytt fönster).öppnas i nytt fönster

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om marklov:

- Ansökningsblankett (blankett)
- Kartunderlag med markhöjder
- Marksektioner 

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Södergatan 16 A, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider