Hoppa till innehåll

Bygglovsprocessen

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

En illustrerad broschyr som beskriver bygglovsprocessen håller just nu på att uppdateras utifrån gällande lagar och regler.

Du kan även följa bygglovsprocessen steg för steg nedan.

Steg för steg - från idé till slutbesked 

Idé

Alla byggprojekt börjar med en idé. Kanske drömmer du om att bygga ett eget hus? Vi hjälper dig gärna tidigt, redan innan det finns färdiga ritningar, med att ge dig byggråd och information om vad som gäller för just din fastighet.

 

Bygglovsenhetens telefontider:
Måndagar och torsdagar 10:00 - 12:00 samt onsdagar 13:00 - 14:30.

Bygglovsenhetens besökstider:
Måndagar och torsdagar 08:00 - 09:30 samt onsdagar 15:00 - 16:30 (16:00 mellan 1 maj och 31 augusti).

Ansökan

När dina ritningar är klara och du har fyllt i ansöknings-handlingarna, skicka in dem  till byggnadsförvaltningen.

En komplett bygglovsansökan innehåller:
- Ansökningsblankett
- Situationsplan
- Planritning
- Sektionsritning
- Fasadritningar
- Markplaneringsritning
- Teknisk beskrivning
- Förslag till kontrollplan
- Anmälan kontrollansvarig

Ansökan registreras

När ansökan kommit in så registreras den och vi skickar en ärendebekräftelse till dig. Du tilldelas nu en handläggare som går igenom ansökan.
Är den komplett skickar vi ett mottagningsbevis. Saknas något skickas ett föreläggande där vi ber dig att komplettera. 

Ansökan prövas

När ansökan är komplett  prövas den mot aktuell detaljplan eller mot plan- och bygglagens generella bestämmelser.  Vi prövar även mot lagens utform-nings- och egenskapskrav. Handläggningstiden är max 10 veckor, men den kan dubblas i speciella fall.

 

Ev. förfrågan till grannar m.fl.

Avviker din ansökan från detaljplanen eller om du bygger där det saknas detaljplan ska berörda grannar höras. Även myndigheter och organisationer kan behöva yttra sig över ansökan. De får 3 veckor på sig att komma med synpunkter. 

 

Ev. byggnadsnämndens sammanträde

Byggnadsnämnden prövar stora ärenden, vissa avvikelser och avslag. I de allra flesta fall är det dock handläggaren själv som fattar beslut på delegation av byggnadsnämnden.    

 

 

Beslut om bygglov

Beslut om bygglov skickas till dig. Vid positivt beslut meddelar vi dina grannar och en annons sätts in i Post- och Inrikes Tidningar. Du får även en faktura på bygglovet. 

Observera att om beslut om ditt bygglov är fattat efter den 1 juli 2018 får du inte påbörja din åtgärd förrän efter fyra veckor från att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om startbesked har getts.

Lagakraft

Om ingen överklagat beslutet vinner det laga kraft efter ca 5 veckor (det kan dock ta längre tid). Du som sökande ansvarar själv för att bevaka när bygglovet vunnit laga kraft genom att kontakta byggnadsförvaltningen. 

 

 

Tekniskt samråd

När det finns en kontrollansvarig eller på begäran av byggherren ska ett tekniskt samråd hållas. Vid samrådet diskuteras arbetets planering och organisation samt behov av arbetsplatsbesök och  färdigställandeskydd. Byggherren presenterar ett förslag till kontrollplan. Slutligen gås de tekniska egenskapskraven igenom.

Startbesked

Innan du börjar bygga ska du ha ett startbesked. 

 

 

 

 

Byggnation kan starta

Byggnadsarbeten får påbörjas.

 

 

 

 

 

Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök genomförs för att kontrollera att bygget följer kontrollplanen, det givna bygglovet och gällande byggregler. 

 

 

 

Slutbesked

När byggnationen är klar går man igenom arbetet vid ett slutsamråd. Om byggnationen överenstämmer med bygglovet  och uppfyller de tekniska egenskapskraven ges slutbesked. Byggnaden kan därefter tas i bruk.

 

 

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Södergatan 16 A, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider