Hoppa till innehåll

Ej anmälningspliktiga åtgärder

För en- eller tvåbostadshus och i dess närhet finns det byggåtgärder som varken är bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga. De flesta byggnationer kräver en placering på minst 4,5 meter från gräns utan grannars medgivande. Det krävs alltid bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter till gata, väg eller park.
Nedan kan du läsa om några av de ej anmälningspliktiga åtgärderna.
Olika regler gäller beroende på om åtgärderna sker inom eller utanför detaljplanerat område.

Åtgärder som inte kräver anmälan:

Skyddad uteplats

I anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov och anmälan bygga en skyddad uteplats. Skyddet får bestå av en mur eller ett plank som inte får vara högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte närmare gräns än 4,5 meter.

Om du vill läsa mer om skyddad uteplats kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Skärmtak

För ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader får man uppföra sammanlagt 15 m² skärmtak över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré utan anmälan eller bygglov. Placeras taket närmare än 4,5 meter från gräns krävs grannens medgivande.

Om du vill läsa mer om bygglovsbefriade skärmtak kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Friggebod

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Tänk på att:

 • byggnaden får inte vara högre än 3,0 meter från mark till taknock.
 • får endast uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
 • boden får inte placeras närmare än 4,5 meter till granne utan grannens medgivande.
 • om boden ska placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov.

Om du vill läsa mer om friggebodar kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Ändra byggnadens yttre utseende

Inom ett område med detaljplan krävs det vanligtvis bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Det krävs bygglov för att ändra byggnadens färg, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt.

För en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov eller anmälan för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takbeklädnad om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Ändrar det byggnadens eller områdets karaktär så är åtgärden bygglovspliktig.

Det kan vara svårt att på egen hand avgöra om en åtgärd avsevärt ändrar en byggnad eller områdets karaktär. Vi på Byggnadsförvaltningen hjälper gärna till att bedöma om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte.

Om du vill läsa mer om ändra byggnadens yttre utseende kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats handbok om du söker på ändra byggnaders yttre utseende. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplanelagt område

Utanför ett område med detaljplan och utanför ”sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” får man göra vissa bygglovsbefriade tillbyggnader om man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Detta gäller inte om man bor i ett område med områdesbestämmelser där Byggnadsnämnden i Vänersborg har beslutat om utökad lovplikt. Byggnadsnämnden har tagit fram lokala riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader.

Enlig dessa riktlinjer får man göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Med mindre tillbyggnader avses en tillbyggnad som ökar byggnadsarean med maximalt 50 % av ursprungligt bygglov och inte har en större byggnadsarea än 50m². För befintliga byggnader som inte krävt bygglov, beräknas den tillkommande byggnadsarean från den ursprungliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden.

En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område

Utanför ett område med detaljplan och utanför ”sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” får man under vissa förutsättningar bygga komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus utan att det krävs bygglov eller anmälan. Detta gäller inte om man bor i ett område med områdesbestämmelser där Byggnadsnämnden i Vänersborg har beslutat om utökad lovplikt. Byggnadsnämnden har tagit fram lokala riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader.

Enligt dessa riktlinjer får man uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Komplementbyggnaden får vara i ett plan och dess sammanlagda byggnadsarea får vara maximalt 50 % av bostadshusets ursprungliga byggnadsarea och får inte ha en större byggnadsarea än 50 m².

En bebyggelse är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Tillbyggnad med balkong, burspråk m.m.

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov eller anmälan för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte strida mot detaljplanen eller placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

Solceller/solcellspaneler

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver i vissa fall inte bygglov eller anmälan även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från kravet på bygglov samt anmälan gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Undantag för lovplikt för parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

 Tänk på att:

 • får endast uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
 • får inte placeras närmare än 4,5 m till granne utan grannens medgivande
 • om placering är närmare gräns än 4,5 m mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov
 • uppställningen ska vara av säsongskaraktär
 • uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovs telefon- och besökstider