Hoppa till innehåll

Ej anmälningspliktiga åtgärder

För en- eller tvåbostadshus och i dess närhet finns det byggåtgärder som varken är bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga. De flesta byggnationer kräver en placering minst 4,5 meter från gräns utan grannars medgivande. De krävs alltid bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter till gata, väg eller park.
Nedan kan du läsa om några av de ej anmälningspliktitga åtgärderna. Olika regler gäller beroende på om åtgärderna sker inom eller utanför detaljplanerat område.

Åtgärder som inte kräver anmälan:

Skyddad uteplats

I anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov och anmälan bygga en skyddad uteplats. Skyddet får bestå av en mur eller ett plank som inte får vara högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte närmare gräns än 4,5 meter.

Om du vill läsa mer om skyddad uteplats kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Skärmtak

Inom tomten för ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område får man uppföra sammanlagt 15 m² skärmtak utan anmälan eller bygglov. Placeras taket närmare än 4,5 meter från gräns krävs grannens medgivande.

Om du vill läsa mer om bygglovsbefriade skärmtak kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Friggebod

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Tänk på att:
- Byggnaden får inte vara högre än 3,0 meter från mark till taknock.
- Får endast uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
- Boden får inte placeras närmare än 4,5 meter till granne utan grannens medgivande.
- Om boden ska placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov.

Om du vill läsa mer om friggebodar kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Ändra byggnadens yttre utseende

Inom ett område med detaljplan krävs det vanligtvis bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Det krävs bygglov för att ändra byggnadens färg, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och att utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende på annat sätt.

För en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov eller anmälan för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takbeklädnad om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Ändrar det byggnadens eller områdets karaktär så är åtgärden bygglovspliktig.

Det kan var svårt att på egen hand avgöra om en åtgärd avsevärt ändrar en byggnad eller områdets karaktär. Vi på byggnadsförvaltningen hjälper gärna till att bedöma om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte.  

Om du vill läsa mer om ändra byggnadens yttre utseende kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handbok om du söker på ändra byggnaders yttre utseende. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanerat området och sammanhållen bebyggelse får man göra vissa bygglovsbefriade tillbyggnader om man bor i ett en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnad. Detta gäller inte om man bor i ett område med områdesbestämmelser där Byggnadsnämnden i Vänersborg har beslutat om utökad lovplikt. Byggnadsnämnden har tagit fram lokala riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader.

Enlig dessa riktlinjer får man göra mindre tillbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Med mindre tillbyggnader avses en tillbyggnad som ökar byggnadsarean med maximalt 50% av ursprungligt bygglov och inte har en större byggnadsarea än 50m². För befintliga byggnader som inte krävt bygglov, beräknas den tillkommande byggnadsarean från den ursprungliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden.

Om du vill läsa mer om bygglovsbefriade tillbyggnader kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanerat område får man under vissa förutsätttningar bygga komplementbyggnader till en- eller tvåsbostadshus utan att det krävs bygglov eller anmälan. Detta gäller inte om man bor i ett område med områdesbestämmelser där Byggnadsnämnden i Vänersborg har beslutat om utökad lovplikt. Byggnadsnämnden har tagit fram lokala riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader.

Enligt dessa riktlinjer får man uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. Komplementbyggnaden får vara i ett plan och dess sammanlagda byggnadsarea får vara maximalt 50 % av bostadshusets ursprungliga byggnadsarea och får inte ha en större byggnadsarea än 50 m².

Om du vill läsa mer om bygglovsbefriade komplementbyggnader kan du göra det i Bygglovsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster handbok om du söker på bygglovsfritt. Du hittar även ytterligare information under rubriken "Relaterad information" i högerspalten.

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Södergatan 16 A, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider