Hoppa till innehåll

Förhandsbesked

Förhandsbesked prövar om marken är lämplig att bygga på. Mark ska användas för det som den är mest lämpad för. Ett positivt förhandsbesked innebär att marken bedöms lämplig att bebygga om bygglov söks inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

För att ansöka om förhandsbesked behövs inga ritningar. Byggnadens utformning prövas först i det bygglov som alltid måste följa ett positivt förhandsbesked. Ett positivt förhandsbesked förenas ofta med villkor som du måste kunna uppfylla för att vi ska kunna ge dig bygglov.

Vi rekommenderar att man söker förhandsbesked utanför detaljplan och om marken aldrig tidigare har varit bebyggd.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om förhandsbesked:
- Ansökan om förhandsbesked (blankett)
- Orienteringskarta (karta som visar var man tänker bygga, in- och utfart samt ev. anslutning till VA)
- En kort beskrivning av dina planer kan underlätta handläggningen.

KONTAKT

E-post adress: byggnad@vanersborg.se

Kom ihåg att skriva fastighets-beteckning, kontaktuppgifter och att beskriva ditt ärende.

Telefon expeditionen:
0521-72 13 13

Expeditionen svarar på enklare frågor och förmedlar kontakten med handläggare.

Besöksadress:
Kommunhuset, Södergatan 16 A, Vänersborg

Kommunhusets öppettider

Mer kontaktinformation

Bygglovsenhetens telefon- och besökstider