Hoppa till innehåll

 

Pågående projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som är pågående just nu. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Gång- och cykelväg Drottninggatan

Utmed Drottninggatan anlägger vi en ny gång- och cykelväg under 2022.

Holmängens avloppsreningsverk

Belastningen på Holmängens avloppsreningsverket är idag större än vad verket är dimensionerat för. Därtill kommer ökade krav på vattenverk överlag. Därför planerar kommunen för en ombyggnation under 2021/2022 så att vi kan möta den fortsatt ökade belastningen samt i övrigt ökade krav på vattenverk.

Idagsläget har Vänersborgs kommun ett tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Holmängens avloppsreningsanläggning enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av Miljöprövningsdelegationen med rekommendation att påbörja ombyggnationen snarast.

Vid frågor, kontakta: enhetschef Lee Wiman, 0521-72 24 73

Holmängs Hage

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg, Holmängs Hage. Fem olika exploatörer skapar den nya stadsdelen med en blandad bebyggelse där möjlighet ges till att bygga bostadsrätter, hyresrätter och seniorboende samt radhus, flerbostadshus och punkthus. Mer information om projketet Holmängs Hage

Holmängens skola

En ny F-6 skola byggs nu helt i trä på det expansiva området Holmängen i Vänersborg. Skolan förväntas kunna ta emot uppemot 500 elever.

Mer information om projketet Holmängskolan - helt i trä

Mariedal östra

Ett nytt bostadsområde växer fram i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Mer information om projektet Mariedal östra

Mötesal, kommunhuset

En mötessal byggs i anslutning till kommunhuset.
Mer information om projektet Mötesal Myrten

Skaven/Öxnered

Ett helt nytt bostadsområde i Vänersborg med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik växer fram. Mer information om Skaven/Öxnered

Vargöns hamn

Skredsäkring av hamnområdet. Projekterings- och tillståndsprocessen pågår.

Hamnområdet har konstaterats ha allvarliga brister i stabiliteten och förorenad mark. Därmed skall området stabiliseras och möjliggöra en fortsatt verksamhet i form av industrimark eller/och hamn i området. För närvarande pågår en tillståndsprocess (för arbete i vatten) där Mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen deltar. Denna bedöms kunna vara klar vid årsskiftet 2023-2024. Parallellt med detta kommer förslag på hur den förorenade marken skall saneras/hanteras tas fram.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Vänersborgs hamn

Reparation av påldäckskaj samt anpassning av kajområdet till ny detlajplan . Projekteringsprocessen för ursprungligt förslag på utförande och tillståndsprocessen för vattenverksamhet är klar.

Den nuvarande kajen har i vissa delar befunnits vara i ett skick där mindre reparationer skulle kunna ge kajen en fortsatt livslängd under uppskattningsvis 5-10 år framåt. Andra delar är i sådant skick så att de bör rivas och ersättas med nytt utförande som förslagsvis anpassas till ny förslag till detaljplan. Tillståndsprocessen för vattenverksamhet är klar. Kommunen har under hösten 2022 fått nya önskemål från Sjöfartsverket och Kustbevakningen om det framtida nyttjandet av området och avvaktar nu bland annat svar på frågor om finansiering från de statliga myndigheterna under 2023.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Vänersnäsprojektet

Nu bygger vi en ny vatten- och avloppsledning ut på Vänernäs för att öka tillgängligheten till kommunalt vatten och avlopp och förbättra Vänerkustmiljön. Mer information om projektet Vänersnäsprojektet

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information