Hoppa till innehåll

 

Skaven/Öxnered

Den 19e juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Skaven och del av Öxnered. Läs mer här.

Miljö- och Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Skaven och del av Öxnered i Vänersborgs kommun. Planområdet ligger sydöst om Älvsborgsbanan, i anslutning till Vassbotten.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en attraktiv utveckling av stationssamhället Öxnered/ Skaven genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik. Området är attraktivt för bostadsbebyggelse på grund av fina naturområden, närheten till Vänerns strand och förskola/skola åk 1-6 alldeles intill. Öxnereds järnvägsstation finns i närheten med pendlingsmöjligheter till t ex Göteborg på 45 min, Vänersborg 5 min, Trollhättan 7 min och Uddevalla 15 min. Stationsläget innebär också bra kollektivtrafik med buss till övriga delar av kommunen. Brätte ridskola ligger inom gångavstånd.

Området föreslås för exploatering av huvudsakligen bostäder
Mellan 400-700 lägenheter beräknas kunna byggas här inom en 30-årsperiod. Blandade boende- och upplåtelseformer eftersträvas med villatomter, hyres- och bostadsrätter. Närmast Stationsområdet, i planområdets södra del, är marken lämplig för olika verksamheter. Någon form av kommersiell service bedöms kunna byggas ut i det området i takt med fortsatt utbyggnad. En större yta längre norrut centralt i planområdet är lämplig för skola/förskola och reserveras därför för det ändamålet och för bostadsbebyggelse.

Genom utbyggnaden ökar möjligheterna att göra stranden tillgänglig
Vassbotten, som är den sydligaste delen av Vänern, gränsar till planområdet och därför gäller strandskydd inom 300 meter från strandlinjen. Vid vissa områden vid stranden är marken idag svårtillgänglig. Genom exploateringen ökar möjligheter att göra stranden mer tillgänglig och att utveckla den för friluftslivets intressen. Möjligheter ska finnas för allmänna bryggor inom området.

Genom utbyggd infrastruktur knyts området ihop med övriga stadsdelar
I områdets norra del, mitt emot Öxnereds skola, föreslås en gång- och cykeltunnel under Älvsborgsbanan för att knyta ihop Skaven med västra Öxnered, Blåsut och vidare med Vänersborgs centrum. Samtidigt görs strand- och naturområdena på Skaven mer tillgängliga för boende i övriga kommunen. Även den gång- och cykelbro som på sikt föreslås norr om Brättegården, och den planerade bilvägen mot Brätte, kommer att göra det möjligt att knyta ihop planområdet och även Resecentrum i Öxnered med Onsjö, Sportcentrum, skolor i Torpaområde samt Vänersborgs centrum.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Miljö- och Byggnadsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se