Hoppa till innehåll

 

Planerade projekt

Här kan du bekanta dig med några av kommunens större projekt som planeras att genomföras framöver. Klicka på projektet för att läsa mer.

Brålanda skola

Vänersborgs kommun planerar för att bygga ut Brålanda skola, samt renovera köket. Läs mer om renoveringen av Brålanda skola här!

Gymnasiehallen

Under 2021 kommer gymnasiehallen renoveras. Ny ventilation och uppfräschning av omklädningsrummen planeras.

Vid frågor, kontakta enhetschef Henrik Frifelt tel: 0521-72 10 00

Holmängens avloppsreningsverk

Belastningen på Holmängens avloppsreningsverket är idag större än vad verket är dimensionerat för. Därtill kommer ökade krav på vattenverk överlag. Därför planerar kommunen för en ombyggnation under 2021/2022 så att vi kan möta den fortsatt ökade belastningen samt i övrigt ökade krav på vattenverk.

Idagsläget har Vänersborgs kommun ett tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Holmängens avloppsreningsanläggning enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet är utfärdat av Miljöprövningsdelegationen med rekommendation att påbörja ombyggnationen snarast.

Vid frågor, kontakta: enhetschef Lee Wiman, 0521-72 24 73

Lss-boende mellan Vargön och Nordkroken 

Vänersborgs kommun behöver ett nytt boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta då kommunens befintliga boendebestånd inte passar alla funktionsvariationer.

Förutsättningarna för att bygga boendet på föreslagen plats i Vargön, Björkås 1:176, utreds nu närmare. Placeringen föreslås utifrån det lugna läget, infrastrukturen samt utifrån närheten till daglig verksamhet samt övriga boende med särskilt stöd i Vargön. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2022.

Toalett vid badstranden på Gaddesanna

Vid Gaddesanna badplats kommer kommunen under 2022 påbörja bygget av en offentlig toalett.

Badstranden i Gaddesanna. Bild.

Gaddesannas badstrand

Vargöns hamn

Vargöns hamn ska rustas upp. Just nu pågår ett arbete med att identifiera vilka åtgärder som kommer bli aktuella att genomföra.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

Vänersborgs hamn

Vänersborgs hamn är i behov av upprustning. En kajinspektion har gjorts med syfte att uppskatta renoveringsbehovet av de tre kajsektionerna norra, mitt och södra. Just nu pågår arbetet med att identifiera vilka åtgärder som kommer bli aktuella att genomföra, samt när de kommer ske.

Vid frågor, kontakta utvecklingsledare: 0521-72 23 36

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information