Hoppa till innehåll

 

Arrenden

Vänersborgs kommun arrenderar ut mark som är lämpliga för många olika ändamål. Det kan vara jordbruksarrenden, bostadsarrenden m.m. samt upplåtelse för jakt. Vid utarrendering ska områden väljas som är lämpliga med avseende på placering, storlek och användning med utgångspunkt från översiktsplanen och övrigt gällande planer.

Arrenden ska skötas så att inga störningar på miljö och omgivning uppkommer.

Vid intresse av att arrendera del av kommunens mark, kontakta någon av mark- och exploateringsingenjörerna.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29