Hoppa till innehåll

 

Arrenden

Vänersborgs kommun arrenderar ut mark som är lämpliga för många olika ändamål. Det kan vara jordbruksarrenden, bostadsarrenden m.m. samt upplåtelse för jakt. Vid utarrendering ska områden väljas som är lämpliga med avseende på placering, storlek och användning med utgångspunkt från översiktsplanen och övrigt gällande planer.

Arrenden ska skötas så att inga störningar på miljö och omgivning uppkommer.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Oscar Kollberg
0521-72 23 94

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29