Hoppa till innehåll

 

Så här går en förrättning till

Det är du, i egenskap av fastighetsägare, som kan begära att en lantmäteriförrättning ska göras.

Ansökan: Du skriver en ansökan där talar du om vad du vill ha gjort och vilka fastigheter som berörs. Ansökan ska skrivas under av dig — är ni flera som äger fastigheten ska alla delägare skriva under. Om du har ett ombud ska det finnas en fullmakt.

Utredning: Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden. I utredningen måste vi ta hänsyn till gällande planer och andra bestämmelser som t.ex. strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar även om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Sammanträde: Ibland är det nödvändigt att lantmätaren och de som berörs (sakägarna) träffas för att diskutera åtgärden innan lantmäterimyndigheten fattar beslut. Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. I första hand försöker vi hitta lösningar som alla kan enas om, men när fastighetsägare inte kommer överens gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån gällande lagregler. Om berörda parter har träffat en överenskommelse kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

Fältarbete: I de flesta fall krävs någon form av fältarbete. Detta inleds ofta med att lantmätaren tar kontakt med sakägarna på platsen. Sedan märker han/hon ut och mäter in nya gränser. Av det inmätta materialet framställer vi sedan en karta i digital form.

Förrättningen avslutas. När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara fattar lantmäterimyndigheten ett antal beslut (fastighetsbildningsbeslut, ersättningsbeslut, beslut om fördelning av förrättningskostnader, avslutningsbeslut m.m.). Dessa beslut redovisas i ett protokoll. Alla sakägare underrättas om besluten. Är man missnöjd med ett beslut kan man överklaga detta till mark- och miljödomstolen.

Registrering Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen vinner förrättningen laga kraft och registreras i fastighetsregistret. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är t.ex. möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och sedan belåna den.

  • Betalning När förrättningen vunnit laga kraft skickas en kopia av karta och beslut samt en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten