Hoppa till innehåll

 

Gemensamma anläggningar

Att bilda en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Här bestäms regler för vad som ingår i anläggningen och hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader för anläggningen. Det blir tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras.

Det är fastigheterna som är anslutna till gemensamhetsanläggningen och inte ägarna personligen vilket innebär att detta gäller även för framtida ägare samt att fastigheternas rätt till anläggningen är säkrad i framtiden.

Utrymme för anläggningen

Det utrymme som behövs för en gemensamhetsanläggning upplåts med servitutsrätt. Utrymmet kan upplåtas både på fastigheter som ska deltaga i anläggningen och på fastigheter som inte ska deltaga.

Ändrade förhållanden – omprövning

När ett beslut om gemensamhetsanläggning är fattat så gäller det för all framtid, men kan omprövas genom en ny förrättning om förhållandena ändras väsentligt, till exempel ändrat användningssätt av deltagande fastigheter.

Att sköta en gemensamhetsanläggning

Föreningsförvaltning innebär att en samfällighetsförening bildas, stadgar antas och en styrelse utses. Medlemmar är ägarna till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. Inom föreningen kan en majoritet bland delägarna besluta om förvaltningen. Samfällighetsföreningen bildas av Lantmäterimyndigheten och registreras i samfällighetsföreningsregistret och blir då en juridisk person.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten