Hoppa till innehåll

 

Förrättningar, avstyckning

En lantmäteriförrättning innebär att fastighetsindelningen ändras eller att rättigheter skapas för olika ändamål.

Nybildning av fastighet

Avstyckning - Ett visst område skiljs av från en fastighet för att bilda en egen fastighet. Detta sker t.ex. när någon har köpt en del av en fastighet för att bygga ett hus.

Klyvning - En fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.

Sammanläggning - Två eller fler fastigheter som ägs av samma person läggs samman till en ny fastighet.

Fastighetsreglering - Genom fastighetsreglering förs mark från en fastighet till en annan fastighet.

Servitut - En rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, t.ex. att använda en väg, ta vatten i en brunn, anlägga en avloppsanordning. Servitut kan bildas, ändras och upphävas genom fastighetsreglering.

Gemensamma anläggningar - I en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning när flera fastigheter behöver använda en anläggning, t.ex. väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna.

Ledningar - I en ledningsrättsförrättning kan man skapa rätt för en ägare till allmännyttiga ledningar att få dra fram ledningar (exempelvis el, tele, vatten) över annans fastighet.

Fastighetsbestämning - Bestämning av var en gräns mellan olika fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör - Byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan att fysiskt flytta på anläggningen. Ledningar eller liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras för att de därefter ska utgöra lös egendom.

Äganderättsutredning och legalisering - I vissa fall kan oklar äganderätt till fastigheter utredas och äldre privat jorddelning bli fastställd och erkänd som fastighetsbildning.

Lantmätare och mätingenjör
inspekterar befintliga gränser
tillsammans med sakägaren

Lantmätaren tillbaka på kontoret.
Upprättar en ny förrättningskarta

Fotograf: Linda Alfvegren. Lantmäteriets pressbilder