Hoppa till innehåll

Taxor

Avgifter för lantmäteriförättningar

Lantmäterimyndigheten skall ta betalt för sina tjänster enligt en av regeringen fastställd förordning. Kostnaderna för lantmäteriförrättningar betalas av sakägarna. Man kan antingen komma överens om ett fast pris eller betala vartefter på löpande räkning.

Nedan anges cirkapriser för några typer av förrättningar inklusive kostnad för registrering:

Avstyckning

av en tomt, mindre än 5 000 kvm, med fältarbete och införande i fastighetsregistret ca 40 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter där den överförda arealen är mindre än 5000 kvm med fältarbete och införande i fastighetsregistret ca 40 000 kronor.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning debiteras en fast administrativ avgift samt timpris enligt nedan

Grundbelopp 3 400 kronor
Tilläggsbelopp 3-5 fastigheter: 2 400 kronor
Tilläggsbelopp 6 eller fler fastigheter: 5 000 kronor

Förrättningslantmätare

1 550

kronor/tim

Biträdande handläggare

1 150

kronor/tim

Mätningsingenjör

1 420

kronor/tim

Arbete efter kl 18.00

 

 

måndag - torsdag

ord avg+ 300

kronor/tim

 

 Åtgärder med fast pris

Avvisande av ansökan

3 400 kronor

Registrering av ändrat andelstal enligt 24a§ AL

1 700 kronor

-Tillägg per fastighet utöver den första

   300 kronor

Beslut om anslutning enligt 42a§ AL

3 400 kronor

-Tillägg per fastighet utöver den första

   500 kronor

Godkännande av överenskommelse emligt 43§ AL

3 400 kronor

-Tillägg per fastighet utöver den första

   500 kronor

 

Alla förrättningstjänster är momsfria.

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på fastigheten eller fastigheterna har betydelse för arbetsinsatsen. Det kan också finnas svårigheter och problem som gör att förrättningen tar mer tid - exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Återkallad eller inställd förrättning

Ibland händer det att en förrättning av olika skäl inte kan genomföras. Då får sakägarna betala för det arbete som redan har utförts.

Betalning

När förrättningen registrerats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.