Hoppa till innehåll

 

Servitut

Bilden föreställer en grusväg

Presentation

Servitut ger rätt för en "härskande fastighet" (förmånsfastighet) att nyttja en "tjänande fastighet" (belastad fastighet)
på ett visst sätt, till exempel rätt att dra fram en ledning på någon annans fastighet. Det finns två typer av servitut nämligen avtalsservitut som bildas genom privata avtal och officialservitut som bildas av myndighet, i regel Lantmäteriet.


Avtalsservitut är en fastighetsanknuten rättighet som bildas genom att ett avtal skrivs mellan två fastighetsägare. Servitutet kan t.ex. ge rätt för en fastighet att ta väg över en annan fastighet. För att detta ska bli giltigt mot andra än berörda fastigheter skrivs avtalet vanligtvis in i Fastighetsregistrets Inskrivningsdel (som är utan kartredovisning).
En förutsättning för att bilda ett avtalsservitut är att parterna är överens. Avtalsservitut är oftast inte tidsbegränsade.

Officialservitut
är en rättighet som gäller mellan fastigheter men som bildas av myndighet, i regel Lantmäteriet. Dessa servitut bildas vanligtvis med överenskommelse som grund men kan också efter prövning i vissa fall inrättas trots att alla inte är överens. Det krävs bl.a. att rättigheten är av väsentlig betydelse för förmånsfastigheten.
Innan Lantmäteriet kan bilda nya servitut skall ett antal villkor vara uppfyllda. T.ex. ska servitut avse endast ändamål av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Vidare får servitutet inte förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. Även vid upphävande av servitut finns vissa krav som måste vara uppfyllda.
Generellt sett är servitutet en i tiden obegränsad rättighet som gäller mellan fastigheter. Rätten blir därmed oberoende av framtida ägarskiften. Servitutsbildning är mycket vanligt i alla sammanhang och ger utomordentligt goda möjligheter att lösa olika former av praktiska problem i förhållandena mellan fastigheter.
Officialservitut redovisas i Fastighetsregistret, i både karta och register. Fastighetsregistret är ofullständigt när det gäller officialrättigheter tillskapade före 1972.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Lantmäterimyndigheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon Lantmäteri exp:
0521-72 13 37

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Vi som arbetar på lantmäterimyndigheten