Hoppa till innehåll

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som bland annat finns i kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Om köldmedier läcker ut kan de bidra till nedbrytningen av ozonlagret.

Installation

Innan du låter installera ett kylaggregat som innehåller 10 kilo köldmedier eller mer ska en anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. När installationen är gjord ska en installationsrapport skickas in. Det certifierade företaget har blanketter för anmälan och installationsrapport. Kom även ihåg att meddela Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om anläggningen byter ägare eller om ni ändrat adress. Vid skrotning av en köldmedieanläggning upprättar det certifierade företaget en skrotningsrapport som du ska skriva under och skicka till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Årlig rapportering

Om en anläggning innehåller 10 kilo köldmedier eller mer ska resultatet från läckagekontrollen (kontrollrapporten) lämnas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen . Enbart aggregat med mer än 3 kilo köldmedier ska räknas med. Kontrollrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Om kontrollrapporten skickas in för sent eller om någon läckagekontroll inte har gjorts kan en miljösanktionsavgift utdömas.

Läckagekontroll

Det är kylaggregatets storlek som avgör hur ofta en kontroll ska ske. Aggregat med högst 3 kilo köldmedier behöver inte kontolleras återkommande. För aggregat med 3-30 kilo ska kontroll göras en gång per 12 månader. Det betyder att det får gå högst 12 månader mellan kontrollerna. För större aggregat gäller kortare kontrollintervaller, 3 eller 6 månader. Kylaggregat ska kontrolleras av ett certifierat företag. Vid kontrollen upprättas en kontrollrapport.  

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt:
Andrea Munkhammar

Telefon:
0521-72 16 24

Telefax:
0521-72 16 58

E-post:
andrea.munkhammar@vanersborg.se