Hoppa till innehåll

 

Vattendirektivet

Vatten är grunden till allt liv och en nödvändighet för ett hållbart samhälle. Det gör att det också är ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Vi har alla ett ansvar att förvalta det väl för nästkommande generationer.

Såväl myndigheter, organisationer, som företag och privatpersoner måste vara med i arbetet för att höja kvaliteten på våra vatten.

Vattendirektivet

Sedan år 2000 finns ett vattendirektiv inom EU, det så kallade ramdirektivet för vatten. Det förbinder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor.

Vad styr deltagandet i vattenförvaltningen?

Samverkan inom vattenförvaltningsarbetet styrs av ett antal lagar, riktlinjer och vägledningar En del dokument är bara rådgivande medan andra är bindande och har förts in i svensk rätt. De utgår alla från att vi har skyldigheter inför kommande generationer att förvalta vattnet väl och att miljöfrågor hanteras bäst om alla berörda medborgare är med.

Allmänhetens deltagande

De dokument som styr vattenförvaltningsarbetet betonar vikten av att allmänheten, det vill säga organisationer, företag, privatpersoner m.fl. deltar i processen.

Vattenråd

Vattenråd är ett forum för alla intressenter inom ett avrinningsområde. Där kan alla de olika frågor som dyker upp kring vatten diskuteras. I Vänersborg finns ett vattenråd för Dalboslätten (Dalbergså/Holmsåns vattenråd). Det pågår även arbete med att bilda Bäveåns vattenråd som berör området mot Uddevalla.