Hoppa till innehåll

Sjöar och vattendrag

De största sjöarna i kommunen ligger på slätterna och är grunda och näringsrika med stora vassvikar. Hit hör Hullsjön, Stora Hästefjorden och Östra Hästefjorden. Dättern och Vassbotten är näringsrika avsnörda vikar till Vänern.

De flesta små sjöarna ligger på bergsplatåerna Hunneberg och Kroppefjäll. De är omgivna av myr- och skogsmark och är därför ganska sura och humusrika. På Halleberg ligger bara en sjö, Hallsjön, som är en spricksjö och avrinner till Vänern via det vackra vattenfallet Brudslöjan vid Nordkroken. Sjöarna i kommunens sydvästra del är spricksjöar, men ganska näringsrika då de till viss del ligger i jordbrukslandskap och är omgivna av en del bebyggelse.

Kommunens största vattendrag är Göta älv. Vid Vargön finns en kraftstation som reglerar älven och därmed hela Vänern. Lillån är ett mindre vattendrag som går parallellt med Göta älv några km innan det rinner ut i älven vid Restad.

Över Brålandaslätten rinner Frändeforsån, Dälpan och Lillån till Dalbergså. Hakerudsälven rinner upp vid Kroppefjäll och vidare över Brålandaslätten till Östra Hästefjorden. Dessa vattendrag går genom jordbruksmark och är näringsrika.

Bodaneälven mot Färgelanda och Risån på kommungränsen mot Uddevalla är relativt opåverkade vattendrag med bra vattenkvalitet.

Försurningen

De sjöar som är känsligast är de som ligger högt upp i vattensystemet där jordlagren är tunna, grovkorniga och urlakade. Sådana sjöar i kommunen är sjöarna på Halle- och Hunneberg samt på Kroppefjäll. Kalkningar i Vänersborgs kommun sker i Hallsjön på Halleberg samt i Hålevattnet, Sundsjön och Nedre Idetjärn på Kroppefjäll.

Övergödningen av sjöar och vattendrag kan medföra

  • igenväxning
  • att syrebrist orsakar fiskdöd
  • algblomning med giftiga alger

Övergödningen beror oftast på att sjöarna och vattendragen tillförs näringsämnen från t ex jordbruket och enskilda avlopp med dålig rening. De flesta vattendragen i kommunen är påverkade.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontaktperson:
Elin Isaksson

Telefon:
0521-72 12 18

E-post:
elin.isaksson@vanersborg.se

eller

Kontaktperson:
Kalle Edlund

Telefon:
0521-72 12 76

E-post:
kalle.edlund@vanersborg.se