Hoppa till innehåll

Sjöar och vattendrag

Förutom Vänern ingår flera andra sjöar i Vänersborgs kommun. Till dessa räknas ibland Dättern och Vassbotten som egentligen är två näringsrika vikar som snörts av från Vänern. Bland övriga sjöar finns Hullsjön, Stora Hästefjorden och Östra Hästefjorden som ligger på slätterna och är grunda och näringsrika med stora vassområden.

De flesta mindre sjöar ligger på bergsplatåerna Hunneberg och Kroppefjäll. De är omgivna av myr- och skogsmark och är därför ganska sura och humusrika. På Halleberg ligger bara en sjö, Hallsjön, som är en spricksjö och avrinner till Vänern via det vackra vattenfallet Brudslöjan vid Nordkroken. Sjöarna i kommunens sydvästra del är spricksjöar, men ganska näringsrika då de till viss del ligger i jordbrukslandskap och är omgivna av en del bebyggelse.

Kommunens största vattendrag är Göta älv. Vid Vargön finns en kraftstation som reglerar älven och därmed hela Vänern. Lillån är ett mindre vattendrag som går parallellt med Göta älv några km innan det rinner ut i älven vid Restad.

Över Brålandaslätten rinner Frändeforsån, Dälpan och Lillån till Dalbergså. Hakerudsälven rinner upp vid Kroppefjäll och vidare över Brålandaslätten till Östra Hästefjorden. Dessa vattendrag går genom jordbruksmark och är näringsrika.

Bodaneälven mot Färgelanda och Risån på kommungränsen mot Uddevalla är relativt opåverkade vattendrag med bra vattenkvalitet.

Övergödning

Övergödning beror oftast på att sjöarna och vattendragen tillförs näringsämnen från t ex jordbruket och enskilda avlopp med dålig rening. De flesta av kommunens vattendrag är påverkade. Övergödning av sjöar och vattendrag kan leda till

  • igenväxning,
  • att syrebrist orsakar fiskdöd, samt
  • algblomning med giftiga alger.

Försurning

Vissa av kommunens sjöar är försurade. De sjöar som är känsligast är de som ligger högt upp i vattensystemet där jordlagren är tunna, grovkorniga och urlakade. Sådana sjöar finns på Halle- och Hunneberg samt på Kroppefjäll. För att försurade sjöar och vattendrag ska må bra kalkas vissa sjöar, vattendrag och våtmarker. I Vänersborgs kommun sker kalkning i Hallsjön på Halleberg och i Hålevattnet, Sundsjön, Gåsevatten samt Övre och Nedre Idetjärn på Kroppefjäll.

Kalkningen i vår kommun sker från helikopter och från båt. På länsstyrelsens film nedan går det att se hur kalkning från helikotper går till.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontaktperson:
Elin Isaksson

Telefon:
0521-72 12 18

E-post:
elin.isaksson@vanersborg.se

eller

Kontaktperson:
Kalle Edlund

Telefon:
0521-72 12 76

E-post:
kalle.edlund@vanersborg.se