Hoppa till innehåll

Skyddsvärda träd

Kommunens symbolträd, skyddsvärt träd, ask

Många arter av mossor, lavar, svampar, fåglar, insekter mm är beroende av gamla, grova träd för att själva kunna leva. Det gör att många av dessa arter är sällsynta och rent av hotade eftersom det finns så få gamla träd kvar. Träden är därför extra skyddsvärda.

För att uppmärksamma hur värdefulla träden är har Vänersborgs kommun varit med i ett projekt tillsammans med flera andra kommuner i regionen. Inom projektet utsågs en stor, gammal ask till symbolträd för Vänersborgs kommun. Trädet är med sin omkrets på 3,76 meter en av de grövsta askarna som finns i kommunen. Asken står vid nya vattentornet på Mariero i Vänersborg.

Gamla lövträd är alltså väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Det sägs ofta att trädet ek har cirka tusen olika arter knutna till sig. Träden har också stor betydelse för stadsmiljö och landskapsbild samtidigt som de utgör ett viktigt kulturarv. De gamla, grova träden har blivit ganska ovanliga, men de som finns hittas ofta i anslutning till det äldre odlingslandskapet. Det kan vara i alléer, hagmarker, lövängar, parker, kring gårdar och på kyrkogårdar, men även i tätorter.

För några hundra år sedan fanns många fler gamla, grova träd. Nu finns det bara någon procent kvar i jämförelse. Att antalet har minskat så kraftigt beror bland annat på att många träd avverkats eller skadats när tätorter och vägar byggts ut, men även på att marker som tidigare betats har vuxit igen. Ett träd som vuxit upp i ett öppet landskap klarar sig inte så bra när det växer upp skog runtomkring, eller när andra träd växer rakt upp i dess krona. Jämfört med övriga Europa, undantaget England, har Sverige ändå kvar ganska många gamla, grova träd. Vi har därför ett internationellt ansvar för att bevara dem.

Asken på Mariero blev kommunens symbolträd 2014 och det innebär att den är symbol för alla de värdefulla grova, gamla träd som finns i vår närhet. Dessutom blev trädet skyddat som naturminne, vilket innebär att det ska sparas och inte får skadas. I kommunen finns även flera andra naturminnesmärkta träd som skyddades på 40-, 50- och 60-talen.

Vid valet av symbolträd var det viktigt att hitta ett publikt läge. Trädet utsågs inom projektet ”Värna skyddsvärda träd” som syftade till att sprida kunskap och information om de gamla trädens värde och behov av skydd och skötsel. Femton olika kommuner deltog i projektet som finansierades med stöd av statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård, så kallat LONA-bidrag.

Träd som anses särskilt skyddsvärda uppfyller minst ett av nedanstående villkor, oavsett om träden lever eller inte:

  • Stammens diameter är mer än 1 meter (3,14 meter i omkrets) på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Träden är mycket gamla; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år och övriga trädslag äldre än 140 år.
  • Träden är grövre än 40 centimeter i diameter och har en väl utvecklad hålighet i stammen.
  • Träden är hamlade.
  • Träden hyser värdefulla arter

Du kan läsa mer om skyddsvärda träd i dessa broschyrer:

Ladda hem Informationsbroschyr för allmänheten (, 2.6 MB)

 
Ladda hem Informationsbroschyr för fastighetsägare (, 3.8 MB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontaktperson:
Kalle Edlund

Telefon:
0521-72 12 76

E-post:
kalle.edlund@vanersborg.se

eller

Kontaktperson:
Elin Isaksson

Telefon:
0521-72 12 18

E-post:
elin.isaksson@vanersborg.se