Hoppa till innehåll

Översiktsplan och detaljplaner

Plan - illustration

Bearbetad illustration:
Christina Öhman

Kommunens planarbete handlar om att välja väg för framtiden och se till att vår gemensamma fysiska omgivning; såsom våra parker, gator, byggnader och vattenområden, ger bra möjligheter till en positiv samhällsutveckling. En utveckling som värnar jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samtidigt som den främjar en långsiktigt hållbar livsmiljö för alla idag och kommande generationer.

Arbetet styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, föreningar, företag, myndigheter och andra intressenter bjuds in att lämna sina synpunkter och idéer.

Med olika typer av planer säkerställs att det finns lämplig mark redo för utveckling av verksamheter och bostäder i kommunen, att värdefulla natur- och kulturområden skyddas och att utformningen av ny bebyggelse passar ihop med befintlig. Arbetet bygger på att samla in och väga många olika aspekter; estetiska, sociala, ekologiska och samhällsekonomiska, mot varandra för att kunna fatta välgrundade beslut.

Den översiktliga planeringen är vägledande i det fortsatta arbetet och omfattar ofta hela kommunen eller vissa större delområden.

Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande handlingar där det regleras mer i detalj hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas.

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

Telefax:
0521-72 19 08

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

Hitta snabbt