Hoppa till innehåll

Ändring av byggnadsplan nr 231, Sannebo

LAGA KRAFT

Flygbild över Ursand

Byggnadsförvaltningen har upprättat en planändring av byggnadsplan nr 231, Sannebo. Planområdet ligger vid Vänerkusten och omfattar fritidsbebyggelse i Sannebo.

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att se över byggrätterna i de gällande detaljplanerna vad gäller placering, areor, höjd, utformning m m.

Byggnadsnämnden beslutade att anta planändringen den 20 juni 2017. Beslutet överklagades och mark- och miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet 5 juni 2018. Planen överklagades vidare för prövning i mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 3 oktober 2018 att inte ge prövningstillstånd. Byggnadsnämndens antagandebeslut anses därför ha vunnit laga kraft den 5 oktober 2018.

Det antagna planförslaget och alla handlingar finns att ladda ner nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser och beskrivning (, 4 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 228 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Plankarta med planbestämmelser och beskrivning (, 5 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

GRANSKNING:

Plankarta med planbestämmelser och beskrivning (, 5 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

SAMRÅD:

Plankarta med planbestämmelser och beskrivning (, 4 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kommunens  planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare