Hoppa till innehåll

 

Ändring av byggnadsplan nr 240, Timmervik Norra 2:111 m.fl

LAGA KRAFT

Fotografi. Natur, träd, grönt. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av byggnadsplan nr 240, Timmervik Norra 2:111 m. fl, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger vid Vänerkusten och omfattar fritidshusbebyggelsen i Norra Timmervik.

En ändring av byggnadsplanen gjordes 2017 där en bestämmelse om minsta fastighetsstorlek lades till. Dock fanns det fastigheter inom planområdet som var mindre till ytan redan när bestämmelsen tillkom, vilket innebär att vissa fastigheter inte är planenliga och kan därför inte utvecklas. Syftet med ändringen är att korrigera bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek.

Syftet med ändringen är också att korrigera planen så att den stämmer överens med verkligheten. Samtidigt anpassas kartan och bestämmelserna till Boverkets nya standard för att i framtiden kunna ha helt digitala detaljplaner. Vissa bestämmelser uttrycks därför på ett annat sätt än tidigare men innebär ingen ändring i sak.

Genomförandetiden har inte gått ut varför planen endast får ändras om fastighetsägarna inte sätter sig emot det. Den nu aktuella korrigeringen bedöms inte innebära något negativt för fastighetsägarna i området och innebär inga begränsningar vad gäller byggrätt.

Planför­slaget var på samråd under perioden 3 oktober - 24 oktober 2019 och granskning under perioden 29 oktober - 20 november 2019, som syftade till att få fram ett bra beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. De synpunkter som inkom har sammanställts i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden beslutade att anta ändring av byggnadsplan nr 240, Timmervik Norra 2:111 m. fl den 12 december 2019. Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 17 december 2019. Beslutet vann laga kraft den 8 januari 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 950 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 594 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 347 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Planbeskrivning, 1967-12-05 , 3 MB.

Tillägg till planbeskrivning, 2017-07-18 , 1 MB.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

HISTORIK

År 2017 gjordes en ändring av detaljplanen i Norra Timmervik för att möjliggöra större byggnader i samband med anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Tyvärr har det visat sig att en bestämmelse kring minsta tomtstorlek i den ändrade planen inneburit problem. Några av fastigheterna är mindre till ytan än vad bestämmelsen anger, vilket innebär hinder när bygglov ska sökas