Hoppa till innehåll

 

Ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481

LAGA KRAFT

Karta som visar planområdet. Karta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger centrumnära i den södra delen av Vänersborgs tätort, vid Holmängens industriområde. Ändringen berör allmänna platser i den gällande detaljplanen och endast fastigheterna Skaftet 2 och Kilen 12 (blåmarkerade ytan på kartbilden ovan) som angränsar till Östra vägen och Kilgatan. I anslutning till området växer det nya bostadsområdet för Holmängen fram.

Syftet med planändringen, gällande fastigheterna Skaftet 2 och Kilen 12, är att utöka användningsmöjligheterna i området och komplettera med användningen besöksanläggning för att möjliggöra exempelvis olika typer av fritidsanläggningar. Genom utökad byggrätt vad gäller exploateringsgrad och tillåten högsta höjd skapas nya förutsättningar för verksamhetsutveckling inom fastigheterna Skaftet 2 och Kilen 12.

I samband med planändringen digitaliseras allmänna platser i detaljplanen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag.

Planför­slaget var på samråd under perioden 8 december 2021 - 20 januari 2022. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 16 februari - 15 mars 2022, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481 den 5 april 2022 (BN § 44). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 12 april 2022.

Beslutet att anta Ändring av detaljplan för Del av Holmängen, verksamheter m.m., nr 481 har fått laga kraft den 3 maj 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning för ändring , 756 kB, öppnas i nytt fönster. (, 756 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 214 kB, öppnas i nytt fönster. (, 214 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 224 kB, öppnas i nytt fönster. (, 224 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 481 , 864 kB, öppnas i nytt fönster. (, 864 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Hamdi Alsayed, e-post: hamdi.alsayed@vanersborg.se och telefon 0521- 72 11 94

BYGGNADSNÄMNDEN