Hoppa till innehåll

 

Ändring av detaljplan nr 404,
del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna

LAGA KRAFT

Fotografi från Gaddesanna. Vatten, träd, gräs. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan nr 404, del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna. Planområdet ligger på Vänersnäs, i de östra delarna av Vänersborgs kommun.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att godkänna installation av WC samt se över byggrätterna för att möjliggöra utbyggnad av hygienutrymme utan att äventyra detaljplanens syfte från 1997.

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till Boverkets riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag.

Planför­slaget var på samråd under perioden 19 december 2019 - 30 januari 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 18 februari - 25 mars 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden antog Ändring av detaljplan nr 404, del av Anundstorp 1:3, Gaddesanna den 14 april 2020 (BN § 28). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 21 april 2020. Beslutat vann laga kraft den 13 maj 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 597 kB, öppnas i nytt fönster. (, 597 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 1004 kB, öppnas i nytt fönster. (, 1004 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 348 kB, öppnas i nytt fönster. (, 348 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 632 kB, öppnas i nytt fönster. (, 632 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Planbeskrivning, laga kraft 1997-10-27 , 698 kB, öppnas i nytt fönster. (, 698 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbg Länk till annan webbplats.

VARFÖR ÄNDRING?


Förslag till ändring grundas i att kommunen arbetar med att ta fram nya verksamhetsområden för vatten och avlopp. I samband med detta ska ledningar för vatten och avlopp byggas ut till Vänersnäs.

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten

SAMRÅDSMÖTE


Allmänheten bjöds in till samtal om planförslaget den 14 januari 2020.

Presentation från samrådsmötet hittar du här:
Samrådsmöte 2020-01-14 , 1 MB. (, 1 MB)