Hoppa till innehåll

 

Ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Korseberg

LAGA KRAFT

Flygfoto över planområdet, Quality hotell. Byggnad. Flygfoto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Korseberg, Vänersborgs kommun.

Planområdet ligger en dryg kilometer söder om Vänersborgs centrala delar och i anslutning till Edsvägen och Karls grav. Inom området är det idag hotellverksamhet (Quality Hotell). Det tidigare förslaget till en ny detaljplan som innehöll bostäder har avbrutits och är inte längre aktuellt. Syftet med ändringen är att utreda möjligheterna att utöka hotell- och konferensanläggningen med ytterligare lokaler.

Planför­slaget var på samråd under perioden 24 maj - 13 juni 2019. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 11 november - 10 december 2019, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden antog Ändring av detaljplan nr 499 för Krögaren 1, Koreseberg den 21 januari 2020 (BN § 4). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 27 januari 2020. Beslutet vann laga kraft den 18 februari 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 779 kB. (, 779 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 348 kB. (, 348 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 605 kB. (, 605 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 72 kB. (, 72 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Beskrivning, laga kraft 2013-06-14 , 1 MB. (, 1 MB)

Riskbedömning , 860 kB. (, 860 kB)

Miljöteknisk markundersökning , 2 MB. (, 2 MB)

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) , 4 MB. (, 4 MB)

Projekterings-PM/Geoteknik , 6 MB. (, 6 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN