Hoppa till innehåll

Ändring av stadsplan för kv. Cypressen - Cypressen 18

LAGA KRAFT

Beskrivning

Byggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Cypressen och fastigheten Cypressen 18 i Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i centrala Vänersborg, angränsar till Vallgatan och Kronogatan. Fastigheten Cypressen 18 används idag för kontorsverksamhet.

Syftet med ändringen är att tillåta kontorsverksamhet på fastigheten, utreda möjligheterna till om- och tillbyggnad av befintlig byggnad för kontorsverksamhet genom att se över byggnadshöjden samt möjliggöra för parkering på innergården.

Planför­slaget var på samråd under perioden 9 mars - 29 mars 2018 och granskning under perioden 26 april - 17 maj 2018, som syftade till att få fram ett bra beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. De synpunkter som inkom har sammanställts i en samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden antog Ändring av stadsplan för kv. Cypressen, Cypressen 18, den 19 juni 2018 och beslutet vann laga kraft den 13 juli 2018. Det antagna planförslaget finns att ladda ner i den blå rutan nedan. 

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 36 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 335 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 36 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 335 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 335 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 1016 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta planhandläggare Frida Svensson, via e-post frida.svensson@vanersborg.se eller telefon  0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare