Hoppa till innehåll

 

Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande Kvarteret Trädgårdsmästaren,
Vänersborgs kommun

LAGA KRAFT

Flygfoto över planområdet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande Kvarteret Trädgårdsmästaren, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i stadsdelen Onsjö och innefattar kvarteret Trädgårdsmästaren som avgränsas i norr av Hovslagargatan, i öster av Husargatan och i väster av natur. 

Syftet med planändringen är att byggrätter preciseras och utökas något för varje enskild fastighet för att möjliggöra utveckling inom kvarteret Trädgårdsmästaren. Ändringen gäller hela kvarteret Trädgårdsmästaren. I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 6 maj - 2 juni 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 8 juli - 1 september 2021, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samråd och granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Ändring av stadsplan nr 285 för del av Onsjöområdet (HEDE I), gällande Kvarteret Trädgårdsmästaren den 21 september 2021 (BN § 98). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 24 september 2021.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 15 oktober 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 995 kB, öppnas i nytt fönster. (, 995 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 991 kB, öppnas i nytt fönster. (, 991 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 179 kB, öppnas i nytt fönster. (, 179 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 138 kB, öppnas i nytt fönster. (, 138 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1979-01-04 , 5 MB, öppnas i nytt fönster. (, 5 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Hamdi Alsayed,
e-post: hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521- 72 11 94.

alternativt via planarkitekt Pål Castell, e-post: pal.castell@vanersborg.se eller telefon 0521-72 10 91,

BYGGNADSNÄMNDEN