Hoppa till innehåll

 

Ändring för del av stadsplan
nr 258, Tån 4:3 i Brålanda

LAGA KRAFT

Översiktsbild över Brålanda, planområdet markerat med röd markering. Flygfoto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring för del av stadsplan nr 258, Tån 4:3. Planområdet ligger i nordvästra delen av Brålanda och utgörs av den fastighet som inrymmmer möbelaffär i dagsläget. I söder avgränsar planområdet mot Färgelandavägen och Stenhammarsvägen i nordöst.

Syftet med planändringen är att utreda möjligheten till ökad byggnadshöjd, delning av fastighet samt ökad exploateringsgrad än vad gällande stadsplan tillåter. Ändringen gäller för del av befintlig stadsplan, det som idag ligger inom fastigheten Tån 4:3, övrigt område kommer inte att beröras av planändringen.

Planför­slaget var på samråd under perioden 4 februari - 5 mars 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 16 mars - 8 april 2020, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden antog Ändring för del av stadsplan
nr 258, Tån 4:3 i Brålanda den 19 maj 2020 (BN § 41). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 25 maj 2020. Beslutet vann laga kraft den 16 juni 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 748 kB, öppnas i nytt fönster. (, 748 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 310 kB, öppnas i nytt fönster. (, 310 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 357 kB, öppnas i nytt fönster. (, 357 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 487 kB, öppnas i nytt fönster. (, 487 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Planbeskrivning, 1973-10-08 , 363 kB, öppnas i nytt fönster. (, 363 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN