Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för cykelväg i Kleverud

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Detaljplan för cykelväg i Kleverud. Planområdet ligger ca 200 meter öster om E45 vid Kleverud och berör en sträcka av en enskild väg på ca 1,5 km. I norr avgränsas området av Gömman och i söder av
Bjurhem.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till gång- och cykelvägnätet genom att länka samman det allmänna cykelstråket, lokalt mellan Vänersborg och Frändefors och regionalt runt Vänern. Avsikten är att kommunen ska lösa in marken inom planområdet. I detaljplanen kommer in- och utfartsväg för de som bor längs den befintliga vägen säkerställas.

Karta och flygbild. Redovisar vart planområdet ligger i förhållande till Vänersborg.

Planför­slaget var på samråd under perioden 5 maj – 24 juni 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 6 juli - 7 september 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Cykelväg i Kleverud den 22 september 2020 (BN § 78). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 30 september 2020. Beslutet har fått laga kraft den 22 oktober 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 778 kB, öppnas i nytt fönster. (, 778 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 164 kB, öppnas i nytt fönster. (, 164 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 634 kB, öppnas i nytt fönster. (, 634 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post: alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN