Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för cykelväg i Kleverud

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Detaljplan för cykelväg i Kleverud. Planområdet ligger ca 200 meter öster om E45 vid Kleverud och berör en sträcka av en enskild väg på ca 1,5 km. I norr avgränsas området av Gömman och i söder av
Bjurhem.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till gång- och cykelvägnätet genom att länka samman det allmänna cykelstråket, lokalt mellan Vänersborg och Frändefors och regionalt runt Vänern. Avsikten är att kommunen ska lösa in marken inom planområdet. I detaljplanen kommer in- och utfartsväg för de som bor längs den befintliga vägen säkerställas.

Karta och flygbild. Redovisar vart planområdet ligger i förhållande till Vänersborg.

Planför­slaget var på samråd under perioden 5 maj – 24 juni 2020. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 6 juli - 7 september 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Cykelväg i Kleverud den 22 september 2020 (BN § 78). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 30 september 2020. Beslutet har fått laga kraft den 22 oktober 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 778 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 164 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 634 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Upplysningar lämnas via planarkitekt Alexandra Swahn, e-post: alexandra.swahn@vanersborg.se eller telefon 0521-72 14 31.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare