Hoppa till innehåll

Detaljplan för Del av Holmängen 1:1, väster om Östra vägen

LAGA KRAFT

Beskrivning

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för del av Holmängen 1:1, väster om Östra vägen i Vänersborgs kommun. Planområdet ligger ca. 1 km nordost om Vänersborgs centrum, mellan järnvägen Älvsborgsbanan och Östra vägen. Området är obebyggt idag och marken ägs av kommunen.

Syftet med en ny detaljplan är att inom planområdet möjliggöra nybyggnad av en skola samt att även se över placering av gång- och cykeltunnel under järnvägen. En förutsättning för etablering av skola är att gång- och cykeltunnel under järnvägen byggs.

Planför­slaget var på samråd 15 december 2017 - 26 januari 2018 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades. Planförslaget var utställt på granskning under perioden 9 maj - 8 juni 2018 enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen.

Samråd och granskning syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Detaljplan för del av Holmängen 1:1, väster om Östra vägen, den 21 augusti 2018 och beslutet vann laga kraft den 18 september 2018. Det antagna planförslaget finns att ladda ner i den blå rutan nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 622 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustraterat exempel (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande (, 917 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 622 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustraterat exempel (, 809 kB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande (, 917 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 592 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustraterat exempel (, 3 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen 

Samrådsredogörelse (, 310 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 557 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustraterat exempel (, 2 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen 

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare