Hoppa till innehåll

Detaljplan för Del av Norra Sanden och Fisktorget

LAGA KRAFT

Flygbild över Ursand

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Norra Sanden och Fisktorget. Planområdet omfattar den norra delen av ön Sanden i centrala Vänersborg, del av Gamla Hamnkanalen och Fisktorget.

Syftet med detaljplanen är att avgränsa och säkerställa områdets användning för allmänplats, park och småbåtshamn samt att möjliggöra för förenings- och evenemangsverksamhet. För Fisktorget ska lämplig användning av torget utredas och  möjligheterna att förbättra kopplingen mellan Norra Sanden och Vänersborgs centrum via Fisktorget ska ses över.

Planförslaget var på samråd under perioden 26 januari till 28 februari 2017 och utställt för granskning under perioden 13 april – 18 maj 2017. Efter granskningen har förslaget omarbetats.

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Norra Sanden, 23 maj 2018. Med undantag från Fisktorget. Beslutet vann laga kraft den 25 juni 2018.

Fisktorget har undantagits från antagande mot bakgrund av att de geotekniska förutsättningarna måste utredas ytterligare. Avsikten är att anta delen för Fisktorget vid ett senare tillfälle när stabilitetsfrågorna har kunnat säkerställas.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 3 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 216 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 164 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 4 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 3 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 216 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 164 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 216 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 5 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare