Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Grävlingen 28

LAGA KRAFT

Flygfoto som visar planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Grävlingen 28. Planområdet ligger i centrala Vänersborg och angränsar till Edsvägen, Belfragegatan och Södra järnvägsgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandning av olika typer av centrumverksamheter och bostäder på fastigheten Grävlingen 28. Kvarteret fyller en viktig funktion i stadsmiljön med dess koppling till Vänersborgs innerstad och omkringliggande bebyggelse. I detaljplanen är det därför viktigt att säkerställa att bebyggelsens utformning och volym i förhållande till stadsbild och omgivande bebyggelse beaktas gestaltningsmässigt och arkitektoniskt. Det är också viktigt att säkerställa gröna inslag inom planområdet.

Planför­slaget var på samråd under perioden 20 maj - 30 juni 2021. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 15 december 2021 - 31 januari 2022, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Grävlingen 28 den 21 juni 2022 (BN § 73). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 30 juni 2022.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft den 22 juli 2022.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 6 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 568 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 282 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 358 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Riskutredning, järnväg , 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning , 6 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökningsrapport , 5 MB, öppnas i nytt fönster.
PM geoteknik , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Trafikbullerutredning , 14 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning, 2021-09-30 , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Spridningsberäkningar luft , 767 kB, öppnas i nytt fönster.
Vibrationsutredning , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Kapacitetsutredning - kontakta planhandläggare för mer information

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Marie Karlsson, e-post: marie.karlsson03@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 06.

BYGGNADSNÄMNDEN