Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl, Brålanda, Vänersborgs kommun. Planområdet är beläget i västra delen av Brålanda tätort, ca två mil norr om Vänersborg. Området ligger i anslutning till Färgelandavägen och Poppelgatan.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda, i ett attraktivt läge med närhet till det framtida tågstoppet. Planen möjliggör för bostadsbyggande i olika former; flerbostadshus, mindre rad-/parhus samt småhus. Planen möjliggör även för park, skolverksamhet samt centrum- och verksamhetsområde. Planförslaget säkerställer också infarter, vägar och stråk inom området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 28 januari - 1 mars 2019. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 19 september - 25 oktober 2019, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl den 10 december 2019. Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 17 december 2019.

Beslutet att anta detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl överklagades. Mark- och miljödomstolen avvisade överklagandena. Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd och målet prövades av Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att återvisa ärendet till Mark- och miljödomstolen för hantering och ny prövning. Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa överklagandet. Detta beslut har inte överklagats till nästa instans inom överklagandetiden.

Beslutet att anta detaljplanen för Källeberg 1:205 m.fl. har därför fått laga kraft den 14 september 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 10 MB, öppnas i nytt fönster. (, 10 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 743 kB, öppnas i nytt fönster. (, 743 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 4 MB, öppnas i nytt fönster. (, 4 MB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 762 kB, öppnas i nytt fönster. (, 762 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Miljöteknisk markundersökning , 6 MB, öppnas i nytt fönster. (, 6 MB)
Geoteknisk utredning, PM , 2 MB, öppnas i nytt fönster. (, 2 MB)
Arkeologisk undersökning , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)
Arkeologisk förundersökning , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)
Dagvattenutredning , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

Upplysningar lämnas via kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN