Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl

LAGA KRAFT

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl, Brålanda, Vänersborgs kommun. Planområdet är beläget i västra delen av Brålanda tätort, ca två mil norr om Vänersborg. Området ligger i anslutning till Färgelandavägen och Poppelgatan.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett nytt bostadsområde i Brålanda, i ett attraktivt läge med närhet till det framtida tågstoppet. Planen möjliggör för bostadsbyggande i olika former; flerbostadshus, mindre rad-/parhus samt småhus. Planen möjliggör även för park, skolverksamhet samt centrum- och verksamhetsområde. Planförslaget säkerställer också infarter, vägar och stråk inom området.

Planför­slaget var på samråd under perioden 28 januari - 1 mars 2019. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 19 september - 25 oktober 2019, enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl den 10 december 2019. Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 17 december 2019.

Beslutet att anta detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl överklagades. Mark- och miljödomstolen avvisade överklagandena. Mark- och miljööverdomstolen beviljade prövningstillstånd och målet prövades av Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att återvisa ärendet till Mark- och miljödomstolen för hantering och ny prövning. Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa överklagandet. Detta beslut har inte överklagats till nästa instans inom överklagandetiden.

Beslutet att anta detaljplanen för Källeberg 1:205 m.fl. har därför fått laga kraft den 14 september 2021.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning (, 10 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta (, 743 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 4 MB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 762 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Miljöteknisk markundersökning (, 6 MB)
Geoteknisk utredning, PM (, 2 MB)
Arkeologisk undersökning (, 1 MB)
Arkeologisk förundersökning (, 1 MB)
Dagvattenutredning (, 3 MB)

Upplysningar lämnas via kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare