Hoppa till innehåll

Detaljplan för Kv. Furan 9, 10 och 11

LAGA KRAFT

Flygbild över Ursand

Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Furan 9, 10 och 11. Planområdet ligger centralt i Vänersborgs centralort, i hörnet mellan Drottninggatan och Vallgatan.

Gällande stadsplan medger bostäder och handel i Furan 10 och 11 samt allmänt ändamål i Furan 9 mot Vallgatan. Byggnadshöjden är begränsad till tre våningar. Fastigheterna har under de senaste åren inte haft någon långsiktig och ändamålsenlig användning. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheterna för bostäder och centrumverksamhet samt lämpliga utformnings- och varsamhetsbestämmelser för ny respektive befintlig bebyggelse.

Planförslaget var på samråd 13 april – 18 maj 2017 enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har omarbetas. Planförslaget var utställt på granskning under perioden 15 december - 25 januari 2018.

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Furan 9, 20 och 11 den 6 mars 2018 och beslutet vann laga kraft den 5 april 2018. Det antagna planförslaget finns att ladda ner i den blå rutan nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 152 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 167 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag:

Antikvariskt underlag (, 2 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 152 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 167 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag:

Antikvariskt underlag (, 2 MB)

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 818 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 167 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 801 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare