Hoppa till innehåll

 

Detaljplan för kvarteret Katten

LAGA KRAFT

Bilden föreställer ett flygfotografi över delar av stadsdelen Lyckhem. Byggnader, vägar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Katten Vänersborgs kommun. Planområdet omfattar kvarteret Katten i centrala Vänersborg.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för utveckling av befintlig hotellverksamhet med fler hotellrum, samt att uppföra ett flerbostadshus med plats för ca 20 lägenheter i ett attraktivt läge med närhet till kollektivtrafik och centrala Vänersborg. Planens syfte är också att utreda parkeringssituationen inom planområdet för att säkerställa att parkeringsnormen efterföljs.

Planför­slaget var på samråd under perioden 17 december 2018 – 31 januari 2019. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 10 juli och  6 september 2019. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande.

Byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för kvarteret Katten den 10 december 2019. Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 17 december 2019.

Beslutet att anta detaljplan för kvarteret Katten överklagades. Mark- och miljödomstolen har den 24 november 2020 beslutat att avlå yrkande om syn och att avslå överklagandena. Detta beslut har inte överklagats till nästa instans inom överklagandetiden.

Beslutet att anta detaljplanen för kvarteret Katten har därför fått laga kraft den 15 december 2020.

AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Planbeskrivning , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 598 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 211 kB, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Trafikbullerutredning
, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN