Hoppa till innehåll

Detaljplan för Del av Lindås 2:2 Vargön

LAGA KRAFT

beskrivning

Byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Lindås 2:2.

Planområdet ligger norr om Vargöns centrum och väster om Nordkroksvägen i höjd med Halleviområdet. Området är idag obebyggt i sin helhet. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheter att bebygga planområdet med bostäder. Planarbetet ska utreda var och i vilken omfattning bostäder kan tillåtas med hänsyn till bland annat störningar från Nordkroksvägen.

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 27 september - 18 oktober 2017 enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och planförslaget har omarbetats.

Planför­slaget var utställt för granskning under perioden 20 november - 13 december 2017. Granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. .

Byggnadsnämnden antog detaljplan för Del av Lindås 2:2 den 6 mars 2018 och beslutet vann laga kraft den 5 april 2018. Det antagna planförslaget finns att ladda ner i den blå rutan nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 151 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 168 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 151 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 168 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 961 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 168 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare