Hoppa till innehåll

Detaljplan för Misteln 22

LAGA KRAFT

Flygbild över Ursand

Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Misteln 22. Planområdet ligger inom rutnätsstaden, norr om Torget. Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten att tillåta byggnation av bostadshus i fler än tre våningar mot gatan, samt ett mindre bostadshus på gården.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 29 mars 2017. Beslutet överklagades och mark- och miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet den 2 oktober 2017. Även detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen för prövning. Domstolen beslutade att det fanns skäl att ge prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 31 oktober 2018 att inte ge prövningstillstånd. Byggnadsnämndens antagandebeslut anses därför ha vunnit laga kraft den 31 oktober 2018.

Det antagna planförslaget och alla handlingar finns att ladda ner nedan

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 1021 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 150 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 39 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 150 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Granskningsutlåtande (, 39 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 786 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 150 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 652 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare