Hoppa till innehåll

Detaljplan för Niklasberg 14

LAGA KRAFT

Flygbild över Ursand

Byggnadsförvaltningen har fått uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Niklasberg 14. Planområdet ligger i södra delen av Hagaparken, strax norr om järnvägen, Älvsborgsbanan.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att inom området uppföra byggnader för bostäder, småskalig centrumverksamhet och vård. Planarbetet ska utreda var och i vilken omfattning bostäder kan tillåtas med hänsyn till bland annat bullernivåer från järnvägen, Älvsborgsbanan.

Planförslaget var utställt på samråd 3 mars - 24 mars 2017 och på granskning under perioden 9 oktober - 30 oktober 2017. Utställningarna syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

Byggnadsnämden beslutade att anta planförslaget den 12 december 2017. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen och domstolen beslutade att avslå överklagandet 8 maj 2018. Byggnadsnämndens antagandebeslut anses därför ha vunnit laga kraft den 29 maj 2018.

Det antagna planförslaget och tidigare handlingar finns att ladda ner nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 809 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 142 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 172 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

ÖVRIGT UNDERLAG

Bullerutredning (, 2 MB)

Vibrationsrapport (, 1 MB)

Riskutredning (, 1 MB)

Geoteknisk utredning - markteknisk undersökning (, 460 kB)

Geoteknisk utredning - PM (, 566 kB)

Naturvårdsutlåtande (, 2 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 790 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 142 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse (, 173 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 3 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta planhandläggare Anette Klang, via epost anette.klang@vanersborg.se eller via telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare