Hoppa till innehåll

Detaljplan för Sikhall södra

LAGA KRAFT

Flygbild över Ursand

Byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Sikhall södra. Planområdet ligger vid Vänerkusten och omfattar fritidsbebyggelse i Sikhalls södra del - Bratten.

Syftet med detaljplanen är att ge utökad byggrätt för bostäder i området i samband med anslutning till kommunalt VA.

Byggnadsnämnden beslutade att anta planförslaget den 11 april 2017. Beslutet överklagades. Den 9 februari 2018 kom Mark- och miljödomstolens dom att överklagandena avslås. Domen innefattar även att Byggnadsnämndens i Vänersborgs beslut angående första meningen i den administrativa bestämmelsen a2 ska ändras till:  ”För sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3 och 4 a § plan- och bygglagen (2010:900) krävs bygglov.”.

Byggnadsnämndens antagandebeslut anses därför ha vunnit laga kraft den 3 mars 2018.

Det antagna planförslaget finns att ladda ned i den blå rutan nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 25 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)  (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 512 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen

Illustraterat exempel (, 9 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

TIDIGARE HANDLINGAR

ANTAGANDE:

Planbeskrivning (, 18 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 2 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 512 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen

Illustraterat exempel (, 9 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 18 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 223 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Illustraterat exempel (, 9 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 7 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustraterat exempel (, 7 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare