Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Detaljplan för Skaven och del av Öxnered

LAGA KRAFT

Bilden föreställer en översiktsbild över planområdet i stadsdelen Skaven och Öxnered

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Skaven och del av Öxnered, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger sydöst om Älvsborgsbanan i anslutning till Vassbotten. Strax söder om området ligger Öxnereds station. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en attraktiv utveckling av stationssamhället Öxnered/ Skaven genom ett nytt bostadsområde med närhet till vatten, natur och kollektivtrafik.

Laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Skaven och del av Öxnered har fått laga kraft den 14 december 2020.

Antagen och överklagad

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2019 § 91 att anta detaljplan för Skaven och del av Öxnered, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen. Sammanträdesprotokollet har justerats. Beslutet offentliggjordes genom anslag på kommunens digitala anslagstavla den 28 juni 2019.

Beslutet att anta detaljplan för Skaven och del av Öxnered överklagades. Mark- och miljödomstolen avvisade och avslog överklagandena. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolen har den 30 november 2020 beslutat att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Beslutet meddelades den 14 december 2020.

Samråd och granskning

Planförslaget var utställt på samråd under perioden 28 juni - 6 september 2017. De synpunkter som kom in under samrådet sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 9 mars - 10 april 2018. Inkomna synpunkter har vägts samman och redogörs i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats enligt utlåtandet.

Planförslaget omarbetades efter granskningen i sådan utsträckning att planförslaget ställdes ut på förnyad granskning under 17 december och 31 januari 2019. Den största förändringen av planen bestod i att planområdet minskats ner. Inkomna synpunkter sammanställdes i granskningsutlåtande 2. Granskningsutlåtandet samt antagandehandlingar godkändes av byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 april 2019. Byggnadsnämnden lämnade sedan över planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Nedan visas en illustration över hur området kan komma att se ut i framtiden, viktigt att poängtera att detta endast är ett förslag.


AKTUELLA HANDLINGAR

LAGA KRAFT

Beslut om antagande 2019-06-19 § 91 , 116 kB. (, 116 kB)

Planbeskrivning , 6 MB, öppnas i nytt fönster.
(, 6 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Illustrationskarta , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Illustrationen är ett exempel på hur det skulle kunna se ut när området är färdigt, men det är inte säkert att det kommer se ut precis som i illustrationen.

Granskningsutlåtande , 719 kB, öppnas i nytt fönster. (, 719 kB) 1

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Granskningsutlåtande 2 , 577 kB, öppnas i nytt fönster. (, 577 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 376 kB, öppnas i nytt fönster. (, 376 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag:

Program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered , 5 MB. (, 5 MB)

Arkeologisk utredning , 2 MB. (, 2 MB)

Vägutredning , 1 MB. (, 1 MB)

Bullerutredning , 5 MB. (, 5 MB)

Skottbullerutredning , 5 MB. (, 5 MB)

Naturvärdesinventering , 3 MB. (, 3 MB)

Mindre hackspett, PM , 2 MB. (, 2 MB)

Dagvattenutredning
, 4 MB.
(, 4 MB)

Markteknisk undersökningsrapport , 5 MB. (, 5 MB) (MUR)

Markteknisk markundersökning, översiktig , 1 MB. (, 1 MB)

PM Bergteknik , 2 MB. (, 2 MB)

PM Geoteknik , 17 MB. (, 17 MB)

Geoteknisk undersökning, översiktlig , 5 MB. (, 5 MB)

Riskbedömning

, 1 MB.
(, 1 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN