Hoppa till innehåll

Upphävande av områdesbestämmelser för golfbana vid Grunnebo

LAGA KRAFT

Byggnadsförvaltningen har fått uppdrag att upphäva områdesbestämmelser för golfbana vid Grunnebo. Planområdet ligger vid Grunnebo/Almås, söder om väg 44 med anslutning till väg 697.

Förslaget innebär att de gällande områdesbestämmelserna för golfbana vid Grunnebo upphävs. Bestämmelsen om rivningsförbud för musikpaviljongen/stabsbyggnaden kvarstår. De kulturhistoriska värdena avseende Grunnebohed övningsfält beaktas genom att området avgränsats som övrig kulturhistorisk lämning hos Riksantikvarieämbetet.

Upphävandet av områdesbestämmelserna var på samråd 14 september - 5 oktober 2017 och på granskning under perioden 16 oktober - 31 oktober 2017. Utställningarna syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2017 att upphäva områdesbestämmeöser fär golfbana vid Grunnebo och beslutet vann laga kraft den 8 januari 2018. 

Upphävandeförslaget finns att ladda ned i den blå rutan nedan.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta med områdesbestämmelser (, 445 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande (, 151 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

TIDIGARE HANDLINGAR

UPPHÄVANDE:

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta med områdesbestämmelser (, 25 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

GRANSKNING:

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta med områdesbestämmelser (, 3 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse (, 143 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

SAMRÅD:

Planbeskrivning (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta med områdesbestämmelser (, 537 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Om du har frågor angående planförslaget och beslutsprocessen är du alltid välkommen att kontakta någon av kommunens planhandläggare.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 33 (Lindgården)

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare