Hoppa till innehåll

 

Områdesbestämmelser

Genom områdesbestämmelser kan vissa frågor regleras. Bestämmelserna används för översiktligt kunna reglera markens användning och bebyggelsens omfattning inom ett begränsat område som inte är detaljplanelagt. Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa ett syfte i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen.

Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelserna inga formella byggrätter, vilket innebär att bestämmelserna inte ger någon rätt att bygga.

Områdesbestämmelser kan till exempel vara ett alternativ till detaljplan för att bevara värdefulla bebyggelsemiljöer och för att reglera storleken på fritidshus, men också för att ge handlingsberedskap inför önskvärda framtida förändringar i markanvändningen. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovsprövning.

Planprocessen för områdesbestämmelser är detsamma som för detaljplaner och regleras i plan- och bygglagen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare