Hoppa till innehåll

 

Ändring av del av detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518

ANTAGEN

Flygfoto som visar planområdet. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av del av detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518, Vänersborgs kommun. Planområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer norr om Vänersborgs centrum, och omfattar huvudsakligen Ursand Resort & Camping, badplats och vattenområden. Inför granskningen har naturområdena och gästhamnsområdet lyfts ut ur planändringen för att det ska vara möjligt att pröva för andra ändamål i en ny detaljplan. Den gulmarkerade ytan visar den del som avses ändras, röd avgränsning visar hela detaljplanen som fortfarande gäller.

Syftet med planändringen är att utöka nyttjandemöjligheterna inom det befintliga campingområdet genom att dels tillåta uppställning av husvagnar, husbilar och tält året runt och dels utöka byggrätter för att möjliggöra fortsatt utveckling och modernisering av verksamheten.

I samband med att ändringen görs kommer planen att digitaliseras och anpassas till Boverkets riktlinjer för planbestämmelser och svensk standard för plankartor. Det innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga detaljplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag.

Planför­slaget var på samråd under perioden 28 januari - 7 mars 2022. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetades inför granskning. Planförslaget ställdes ut på granskning under perioden 4 juli - 31 augusti 2022, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter har sammanställts och redogörs i ett granskningsutlåtande. Samrådet och granskningen syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Byggnadsnämnden antog Ändring av del av detaljplan för Ursands camping m.m. nr 518 den 20 september 2022 (BN § 99). Protokollet justerades och anslogs på den digitala anslagstavlan den 22 september 2022. Överklagandetiden är tre veckor från att protokollet anslogs.

Att överklaga?

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut du överklagar genom att t.ex. ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning. Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg eller mailas till byggnad@vanersborg.se. Märk överklagandet med dnr PLAN.2021.4. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till kommunen inom 3 veckor efter att protokollet har tillkännagetts på den digitala anslagstavlan. Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Mark- och miljödomstolen.

AKTUELLA HANDLINGAR

ANTAGANDE

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 849 kB, öppnas i nytt fönster. (, 849 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Granskningsutlåtande , 218 kB, öppnas i nytt fönster. (, 218 kB)

Utlåtandet beskriver de yttranden som kommit in under granskningen och kommenterar hur de bemötts vidare i planen.

Samrådsredogörelse , 744 kB, öppnas i nytt fönster. (, 744 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 518, laga kraft 2016-07-21 , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

TIDIGARE HANDLINGAR

GRANSKNING

Planbeskrivning för ändring , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har

Plankarta , 881 kB, öppnas i nytt fönster. (, 881 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Samrådsredogörelse , 744 kB, öppnas i nytt fönster. (, 744 kB)

Redogörelsen beskriver de yttranden som kommit in under samrådet och kommenterar vilka och varför eventuella ändringar gjorts i planen.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 518, laga kraft 2016-07-21 , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

SAMRÅD

Planbeskrivning för ändring , 876 kB, öppnas i nytt fönster. (, 876 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta , 1 MB, öppnas i nytt fönster. (, 1 MB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, nr 518, laga kraft 2016-07-21 , 3 MB, öppnas i nytt fönster. (, 3 MB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se

alternativt via planhandläggare Lovisa Larsson, e-post: lovisa.larsson@vanersborg.se

BYGGNADSNÄMNDEN