Hoppa till innehåll

 

Ändring av del av stadsplan
nr 264, Lilla Vassbotten med Vassbottenleden

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av del av stadsplan nr 264, Lilla Vassbotten med Vassbottenleden, Vänersborgs kommun.

Planområdet ligger på Sanden i centrala Vänersborg. Syftet med den ursprungliga stadsplanen är markanvändningen industri och småindustri samt att kunna bygga Vassbottenleden i sitt nuvarande läge.

Ändring föreslås för att anpassa användningen till nuvarande förhållanden genom att ändra från industri till centrum, kontor och verksamheter inom delar av gällande plan. I samband med att ändringen görs så kommer planen att moderniseras och planbestämmelserna tolkas utifrån dagens riktlinjer.

Planför­slaget var på samråd under perioden 22 juli - 9 september 2019. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 624 kB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 549 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG (, 1 MB)

Beskrivning, laga kraft 1975-07-21

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post: anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare