Hoppa till innehåll

 

Ändring av detaljplan nr 341 för Rånnum 10:58,numera Metallurgen 6 (Lunddala servicebostäder) i Vargön

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Översiktsbild över planområdet i Vargön. Flygfoto med röd markering. Foto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan nr 341 för Rånnum 10:58, numera Metallurgen 6 (Lunddala servicebostäder) i Vargön. Planområdet ligger i centrala Vargön och angränsar till Nordkroksvägen, Trastvägen och Lundgrens väg. Planområdet innefattar ett särskilt boende, som idag är ett äldreboende.

För att kunna möjliggöra ett mer praktiskt och yteffektivt vårdboende som uppfyller dagens krav på boendemiljö och gemensamhetsytor krävs det att nuvarande plan förändras. Syftet med planändringen är därför att utreda möjligheten för en ny- och tillbyggnad genom att tillåta en högre byggnadshöjd för delar av fastigheten. Ändringen innebär även att det på delar av fastigheten blir möjligt att bygga komplementbyggnader. Värdefulla träd skyddas också i planförslaget.

Planför­slaget var på samråd under perioden 5 maj – 24 juni 2020 enligt 5 kap 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

SAMRÅD

Planbeskrivning (, 2 MB)

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta (, 616 kB)

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

ÖVRIGT UNDERLAG

Planbeskrivning, 1989-01-24 (, 192 kB)

Upplysningar lämnas via planhandläggare Frida Svensson,
e-post: frida.svensson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 75.

BYGGNADSNÄMNDEN

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
byggnad@vanersborg.se

Instagram
Planochbygg_vbglänk till annan webbplats

Kontakter planhandläggare:
Planhandläggare

MER information

Vargöns bibliotek
468 21 Vargön

Besöksadress:
Fyrkanten 21

För öppetider och information om biblioteket, läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster